Przed kryzysem konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego wpływało rocznie około 500-600 spraw (w 2014 r. – 530 spraw, w 2015 r. – 632 sprawy). W 2016 r. Sejm kolejnymi ustawami dokonał demontażu tej instytucji, a liczba spraw, które wpłynęły do TK zmniejszyła się do 360. Po powołaniu niezgodnie z prawem na stanowisko Prezesa TK Julii Przyłębskiej spadek zaufania do tej instytucji znacząco się pogłębił. W 2017 r. do TK wniesiono jedynie 282 sprawy.

   W odpowiedzi na opublikowaną przez Kancelarię Premiera RP „Białą Księgą w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości” Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego prezentuje analizę działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017. Jest ona częścią raportu na temat funkcjonowania TK, który jest przygotowywany przez Zespół we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Prezentowana analiza pokazuje malejącą liczbę spraw wpływających do TK oraz malejącą liczbę wydanych orzeczeń.
   Znacznemu ograniczeniu, w porównaniu do okresu przed kryzysem konstytucyjnym, uległa również aktywność orzecznicza TK. W latach 2014-2015 liczba wydanych orzeczeń wynosiła odpowiednio 119 i 173. Natomiast w latach 2016-2017 TK wydał odpowiednio 99 i 88 orzeczeń.
   Prezentowana analiza działalności orzeczniczej TK pokazuje, że nieprawdziwe są zawarte w „Białej Księdze w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości” twierdzenia, iż „Trybunał działa prawidłowo” oraz „Trybunał pod rządami obecnej Prezes działa nie mniej sprawnie niż wtedy, gdy funkcję tę pełnił jej poprzednik”. Wnioski płynące z prezentowanej analizy są wręcz odwrotne – rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK.
Za: Fundacja Batorego

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.