W 2017 roku czas trwania spraw gospodarczych w sądach rejonowych wynosił 9 miesięcy, a w okręgowych ponad 6 miesięcy. Natomiast mediacje kończyły się średnio po ok. 3 miesiącach. Spadła liczba skierowań z sądów do mediacji, ale wzrosła za to liczba ugód - podkreślali przedstawiciele resortów sprawiedliwości oraz przedsiębiorczości i technologii w czasie konferencji „Mediacja gospodarcza dla przedsiębiorców", której organizatorem było Centrum Mediacji Lewiatan.

   Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan stwierdził, że mediacja ułatwia odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Dlatego szukamy nowych standardów, dobrych praktyk, które umożliwią popularyzację tej formy rozstrzygania sporów.
   Prezes Centrum Mediacji Lewiatan mec. Roman Rewald powiedział, że takie spotkania są ważne ponieważ umożliwiają wymianę poglądów na temat przyszłości mediacji.
   Obecny na konferencji Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przekonywał, że celem jego resortu jest popularyzacja mediacji wśród przedsiębiorców, odciążenie sędziów od spraw, którymi niekoniecznie powinni się zajmować i umożliwienie stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia. "W utworzonych 16 Centrach Arbitrażu i Mediacji przedsiębiorcy będą mieli optymalne warunki do rozwiązywania konfliktów gospodarczych" - dodał.
   Z kolei Mariusz Hałdyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwrócił uwagę, na to że mamy spore grono ludzi, którzy są przekonani do mediacji, mamy dobre regulacje, mamy instytucje mediacji w kodeksie postępowania cywilnego, odpowiednie przepisy, sprzyjające ugodom, w ustawie o finansach publicznych, a mimo to w praktyce zainteresowanie mediacjami nie jest wystarczające.
   „Mediacja jest tańsza, szybsza, a to ważne dla przedsiębiorców. Dlatego powinniśmy upowszechnić ten sposób rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Oprócz nowych bodźców prawnych, legislacyjnych, potrzeba więcej zaangażowania różnych środowisk - prawniczych, biznesowych, czy administracji” - mówił wiceminister Mariusz Haładyj.
   „W Stanach Zjednoczonych, gdzie mediacja jest mocno zakorzeniona, przedsiębiorcy potrafią liczyć koszty konfliktu, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jakość, sposób rozstrzygania sporów, ich długość wpływają też na ocenę konkurencyjności danego kraju” - stwierdziła dr Aneta Jakubiak - Mirończuk, wicedyrektor departamentu strategii i funduszy europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
   W czasie panelu, którego moderatorem był dr Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, mówiono o znaczeniu mediacji dla gospodarczego rozwoju kraju, nowoczesnych technologiach, podobieństwach i różnicach pomiędzy mediacją sądową i umowną w sporach gospodarczych, czy stosunku przedsiębiorców do polubownych metod rozwiązywania sporów. Jego uczestnikami byli dr Aneta Jakubiak - Mirończuk, mec. Małgorzata Miszkin - Wojciechowska, dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan, dr Rafał Morek, CRKiS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Za: Konfederacja Lewiatan

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.