Zbyt często szkolenia zawodowe postrzegane są jako „drugi wybór” w edukacji” – mówi Marianne Thyssen. Państwa członkowskie UE właśnie zawarły porozumienie w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Przewidują one m.in. obowiązek zawarcia pisemnej umowy z uczniem oraz wynagradzanie za pracę wykonaną w ramach przyuczania do zawodu.

Oświadczenie komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen w związku z porozumieniem w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego
   Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie między państwami członkowskimi w sprawie ustanowienia europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego.
   Od czasu uruchomienia programu na rzecz umiejętności dla Europy traktuję propagowanie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym przyuczania do zawodu, jako swój priorytet. Zbyt często są one postrzegane jako „drugi wybór” w edukacji. Trudno byłoby znaleźć twierdzenie dalsze od prawdy: przyuczanie do zawodu łączy w sobie naukę w szkole ze szkoleniem w miejscu pracy i stanowi nadzwyczaj skuteczną ścieżkę dla osób uczących się, które chcą znaleźć zawód, dostać pierwszą pracę i dynamicznie rozpocząć swoją karierę zawodową.
   Te nowe ramy europejskie będą przydatne dla wielu państw członkowskich, które wprowadzają lub modernizują programy przyuczania do zawodu, ponieważ będą one wskazywać decydentom, jak zagwarantować pełne wykorzystywanie potencjału tkwiącego w przyuczaniu do zawodu będzie w pełni wykorzystany. Nowe ramy obejmują zachętę dla państw członkowskich do oparcia programów przyuczania do zawodu na podejściu partnerskim, z udziałem pracodawców, związków zawodowych i innych kluczowych zainteresowanych stron, na przykład instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego czy organizacji młodzieżowych i rodzicielskich. Zgodnie z nowymi ramami przyuczanie do zawodu powinno również być oparte na pisemnej umowie i należy też zapewnić wsparcie pedagogiczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe, powinny otrzymać wsparcie. Przyuczanie do zawodu powinno być płatne lub w inny sposób wynagradzane z tytułu wykonanej pracy, powinno ono również dawać możliwość odbycia części szkolenia za granicą.
   Wszystkie te elementy zagwarantują, że ta sprawdzona formuła pomoże nam osiągnąć jeszcze większy sukces. To ważny krok na drodze kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Liczę na pomoc państw członkowskich we wprowadzaniu porozumienia w życie i mam nadzieję, że we współpracę zaangażują się partnerzy społeczni.
Kontekst
   W ramach zaprezentowanego w czerwcu 2016 r. Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja przyjęła wniosek dotyczący europejskich ram na rzecz wysokiej jakości skutecznego przyuczania do zawodu i określający kluczowe kryteria dotyczące przyuczania do zawodu.
   Uzgodniony tekst opiera się na wniosku przedstawionym przez Komisję 5 października 2017 r., który z kolei zainspirowany został przez istotny wkład ze strony europejskich partnerów społecznych, trójstronną opinię Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Zawodowego i cenny wkład ze strony członków europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.
   Nowe ramy stanowią realizację komunikatu w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, komunikatu pt. Inwestowanie w młodzież Europy, a także wnoszą wkład w Europejski filar praw socjalnych. W trakcie trzeciego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się w listopadzie 2018 r., Komisja zainicjuje nowe usługi wspierające w zakresie przyuczania do zawodu, które pomogą wprowadzić nowe ramy w życie.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.