3 mld euro – tyle ma wynieść kolejna transza pomocy UE dla syryjskich uchodźców przebywających w Turcji. KE apeluje do krajów członkowskich o dotrzymanie zobowiązań z 2016 roku. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, edukację, zdrowie, infrastrukturę miejską i wsparcie społeczno-ekonomiczne. „Dzięki naszemu programowi z pomocy skorzystało już 1,2 mln uchodźców” – powiedział komisarz Christos Stylianides.

   Komisja Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wspierania syryjskich uchodźców w Turcji i pozyskuje dodatkowe fundusze na rzecz instrumentu pomocy dla uchodźców, dzięki któremu 500 tys. dzieci ma dostęp do edukacji, a 1,2 mln uchodźców otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe.
   Decyzja ustanawia ramy prawne na potrzeby drugiej transzy środków na rzecz uchodźców, w wysokości 3 mld euro, zapisanej w oświadczeniu UE-Turcja. Zgodnie z decyzją na ten cel przeznaczony zostanie miliard euro z budżetu UE. Pierwsza transza wypłacona w ramach instrumentu pomocy utworzonego w 2016 r. obejmowała miliard euro z budżetu UE i 2 mld euro z budżetów państw członkowskich. Komisja proponuje, aby nadal stosować to rozwiązanie, dzięki czemu możliwe będzie nieprzerwane realizowanie działań, które przynoszą konkretne efekty.
   Unijny komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn powiedział: „Komisja zrobiła pierwszy krok, aby pozyskać dodatkowe wsparcie dla instrumentu na rzecz syryjskich uchodźców w Turcji. Drugie sprawozdanie roczne wyraźnie pokazuje, że dotychczas udało się osiągnąć konkretne wyniki. Dowodzi również, że instrument ma pierwszorzędne znaczenie dla wspierania najbardziej potrzebujących uchodźców oraz udzielających im gościny społeczności w Turcji. Dzięki temu instrumentowi presja migracyjna jest mniejsza. W związku z tym wzywam państwa członkowskie do wypełniania swoich zobowiązań w celu pozyskania dodatkowej kwoty 3 mld euro, co pozwoli nam kontynuować niezbędne działania pomocowe”.
   Unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides powiedział: „Pomoc humanitarna, jaką zapewnia UE uchodźcom przebywającym w Turcji, przynosi konkretne wyniki: dzięki niej dzieci mogą się uczyć, a rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji mają dostęp do podstawowych usług. Z unijnej pomocy skorzystało dotychczas 1,2 mln uchodźców. Dzięki kolejnym transzom pomocy nadal będziemy mogli współpracować z Turcją i organizacjami humanitarnymi, aby pomagać uchodźcom i społecznościom, które udzielają im gościny”.
   Unia Europejska wypełniła już zobowiązanie, zgodnie z którym w latach 2016−2017 miała udzielić pomocy finansowej w wysokości 3 mld euro za pośrednictwem Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Przed końcem 2017 r., czyli w ciągu 21 miesięcy, zaprogramowano, zaciągnięto zobowiązania i podpisano umowy na całą pulę środków. Komisja zobowiązuje się do dalszego udzielania pomocy uchodźcom, ponieważ Turcja przyjęła około 3,5 mln uchodźców z Syrii, a zapotrzebowanie na pomoc jest wciąż duże. Zgodnie z oświadczeniem UE-Turcja państwa członkowskie UE zobowiązały się pozyskać dodatkowe 3 mld euro na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji niedługo po podpisaniu umowy o przekazanie dostępnych środków. Dzięki przyjętej dzisiaj decyzji można będzie kontynuować skuteczne działania prowadzone za pośrednictwem instrumentu pomocy dla uchodźców.
Pomoc w realizacji najważniejszych projektów
   Pieniądze z instrumentu pomocy dla uchodźców przeznaczane są na realizację projektów, które zaspokajają najważniejsze potrzeby uchodźców i przyjmujących ich społeczności, z naciskiem na pomoc humanitarną, edukację, zdrowie, infrastrukturę miejską i wsparcie społeczno-ekonomiczne. Z opublikowanego dzisiaj sprawozdania z realizacji wynika, że instrument pomocy dla uchodźców jest skuteczny i przynosi konkretne korzyści uchodźcom, którzy schronili się w Turcji.
Postępy w zakresie pomocy humanitarnej
   W ramach komponentu humanitarnego instrumentu pomocy przydzielono dotychczas kwotę 1,38 mld euro i podpisano umowy z 19 podmiotami partnerskimi na wszystkie 45 projektów z zakresu pomocy humanitarnej, które mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz zapewnienie ochrony i dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. UE nadal pomaga uchodźcom w szczególnie trudnej sytuacji za pośrednictwem siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych. Z pomocy tej korzysta 1,2 mln uchodźców będących w największej potrzebie. W 2017 r. zainicjowano program warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji, który jest największym w historii programem edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych finansowanym przez UE. Ułatwia on uchodźcom dostęp do oficjalnego systemu edukacji. Do lutego 2018 r. do szkoły poszło 266 tys. dzieci, a ich rodzice otrzymali wsparcie finansowe z programu warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji.
Trwałe rezultaty w dziedzinie edukacji, zdrowia i pomocy społeczno-ekonomicznej
   W ramach długoterminowego komponentu instrumentu pomocy dla uchodźców przydzielono kwotę 1,611 mld euro, podpisano umowy na wszystkie 27 projektów i wypłacono 747 mln euro. Z instrumentu wciąż udziela się wsparcia na zapewnienie uchodźcom w Turcji długoterminowych źródeł utrzymania oraz lepszych perspektyw społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych. Celem tej pomocy jest ułatwienie dzieciom dostępu do edukacji na poziomie podstawowym i średnim oraz poprawa infrastruktury edukacyjnej, w tym udostępnienie budynków szkolnych i materiałów edukacyjnych. Od października 2017 r. dzięki bezpośredniej dotacji w wysokości 300 mln euro, wdrożonej we współpracy z tureckim ministerstwem edukacji narodowej, trwają prace na rzecz integracji syryjskich dzieci w tureckim systemie edukacji. Dotychczas 312 tys. dzieci wzięło udział w kursach języka tureckiego prowadzonych przez prawie 5,5 tys. nauczycieli.
   Przy wsparciu KfW i Banku Światowego wybudowanych i wyposażonych zostanie 125 budynków szkolnych o trwałej konstrukcji i 50 budynków z prefabrykatów, z których w ujęciu rocznym powinny korzystać 124 tys. dzieci uchodźców. Ponadto we współpracy z tureckim ministerstwem zdrowia z instrumentu udzielono pomocy na działania w obszarze zdrowia. Wyasygnowano 300 mln euro, aby zapewnić uchodźcom dostęp do opieki zdrowotnej, w tym na szczepionki dla 217 tys. dzieci syryjskich uchodźców. Do grudnia 2017 r. odbyło się ponad 760 tys. konsultacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z których skorzystali uchodźcy.
   Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie uchodźców i członków społeczności przyjmujących znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zapewnić ich lepszą integrację na rynku pracy, w ramach nowych projektów zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe dla 15,1 tys. osób, a 7,4 tys. osób skorzysta z pomocy przy poszukiwaniu pracy i z usług doradczych.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.