W środę, 15 marca, posłowie Parlamentu Europejskiego przyjmą stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku.

   Posłowie będą głosować nad sprawozdaniem w sprawie wieloletnich ram finansowych Jana Olbrychta (EPL, Polska) i Isabelle Thomas (S&D, Francja), w którym wzywa się Unię Europejską do dalszego wspierania wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, a także polityki spójności.
   W sprawozdaniu zaznaczono, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny "znacznie zwiększyć" budżety dwóch sztandarowych programów: Horyzontu, który finansuje badania naukowe, i programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Te działania mają zapewnić postęp w walce z bezrobociem młodych oraz we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw.
   "Zgadzamy się i potrzebujemy nowych priorytetów, badań, innowacji, digitalizacji, są one bardzo ważne, ale nie możemy zrezygnować ze starych priorytetów" - przekonuje poseł Olbrycht.
Jak sfinansować wieloletni budżet po 2020 roku?
   Następny wieloletni budżet Unii Europejskiej, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi, ma obejmować finansowanie po 2020 r. na co najmniej pięć lat.
Ramy zaczną obowiązywać niedługo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które będzie miało "ważne konsekwencje" - wyjaśnia posłanka Thomas, ponieważ "będziemy mieć o 14 miliardów euro mniej w puli".
   Po to by wypełnić tę lukę, Parlament ma propozycje dotyczące sposobu finansowania budżetu UE w przyszłości. W osobnym głosowaniu posłowie przyjmą sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przygotowane przez posłów Gérarda Depreza (ALDE, Belgia) i Janusza Lewandowskiego (EPL, Polska). W sprawozdaniu określono koszyk potencjalnych nowych zasobów własnych UE, w tym podatek od przedsiębiorstw, podatki środowiskowe, podatek od transakcji finansowych na poziomie europejskim czy specjalne opodatkowanie przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym.
Wielkie oczekiwania
   Najnowsze badanie Eurobarometru z 2017 r. pokazało, że znaczna większość Europejczyków chce, by UE robiła więcej w odpowiedzi na bieżące wyzwania, takie jak walka z terroryzmem (80%) i bezrobocie (78%), ochrona środowiska (75%) i zwalczanie oszustw podatkowych (74%).
   Aby sprostać tym oczekiwaniom społecznym, posłowie chcą zwiększyć budżet UE z około 1% dochodu narodowego brutto do 1,3%. Ponieważ udział w finansowaniu wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. zostanie obliczony dla 27, a nie 28 państw członkowskich, nie musi to powodować, że - licząc w liczbach bezwzględnych - kolejne ramy będą wymagać więcej środków niż obecnie obowiązujące. Ponadto nowe źródła dochodów powinny przynieść oszczędności dla państw członkowskich.
Następne kroki
   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedłoży projekt wieloletniego budżetu UE najprawdopodobniej 2 maja. Negocjacje powinny zostać sfinalizowane w ciągu 12 miesięcy.
Wieloletni budżet Unii Europejskiej 
• Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. 
• Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okresie mogła podejmować wiążące zobowiązania. 
• Obecnie obowiązujące ramy finansowe na lata 2013-2020 opiewają na 963,5 mld euro. 
• W ostatnich latach Parlament Europejski walczył o to, by wieloletnie ramy finansowe były bardziej elastyczne, a Unia mogła lepiej opowiedzieć na takie wyzwania jak kryzys strefy euro, migracja czy bezpieczeństwo.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.