Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że "równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach". KE publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym zakresie.

Komisja Europejska - Oświadczenie

Równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach. Unia Europejska jest pionierem w dziedzinie walki z dyskryminacją ze względu na płeć i możemy być dumni z dokonanych postępów: Europa jest jednym z najbardziej bezpiecznych i sprawiedliwych dla kobiet miejsc na świecie.
Nie możemy jednak na tym poprzestać – droga do pełnej równości w praktyce jest nadal bardzo długa. Kobiety i dziewczęta w dalszym ciągu narażone są na molestowanie, znęcanie się i przemoc. Zbyt często kobiety wciąż nie mogą przebić szklanego sufitu, otrzymują niższe wynagrodzenie i mają mniej szans na rozwój zawodowy czy prowadzenie własnej firmy.
Chcemy, aby kobiety i dziewczęta miały zapewnione równe traktowanie we wszystkich aspektach życia, takich jak: dostęp do kształcenia, równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości, możliwość awansu na najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach i w polityce, a także ochrona przed przemocą.
Wzmocnienie przywódczej roli kobiet i ich pozycji ekonomicznej jest dla nas absolutnym priorytetem. Unia Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także przedstawiła plan działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dokładamy starań, by stanowić przykład dla innych: w lutym 2018 r. kobiety na kierowniczych stanowiskach w Komisji Europejskiej stanowiły 36 proc., co oznacza 11 proc. wzrost w stosunku do listopada 2014 r., gdy obecna Komisja rozpoczęła urzędowanie. Przewodniczący Jean Claude Juncker zobowiązał się, że do 31 października 2019 r., gdy upływa kadencja Komisji, odsetek ten wyniesie 40 proc.
Jesteśmy również konsekwentni we wszystkich aspektach wszystkich naszych polityk, zarówno wewnątrz UE, jak i w ramach działań zewnętrznych, opowiadając się za równością płci i wzmocnieniem pozycji kobiet. Polityka Unii przyczynia się do osiągania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem na świecie oraz do udanej realizacji programu dotyczącego kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju (link is external) skupi się na ważnej roli kobiet i dziewcząt w kontekście zrównoważonego rozwoju, ich równym uczestnictwie i przywództwie we wszystkich sferach życia. Ponadto w tym roku UE odgrywa wiodącą rolę w inicjatywie wzywającej do działania na rzecz ochrony przed przemocą ze względu na płeć (ang. Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence). Inicjatywa ta zrzesza ponad 60 państw i organizacji, które dążą do wyeliminowania przemocy na tle płciowym w przypadku kryzysów humanitarnych.
Na całym świecie Unia Europejska wspiera kobiety i dziewczęta, które się przemieszczają lub zostały przesiedlone, są ofiarami przemocy (np. za pośrednictwem inicjatywy Spotlight) lub które pozbawione zostały równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i usług w zakresie planowania rodziny, rynku pracy, a także zostały wyłączone z życia politycznego. Na całym świecie ponad 15 mln dziewcząt w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły, dlatego UE pomaga poprawić dostęp do edukacji w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.
Równość płci to nie tylko kwestia uczciwości i sprawiedliwości w Europie. To również konieczność zapewnienia trwałego pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, dobrobytu i wzrostu gospodarczego na całym świecie.
Inwestowanie w potencjał kobiet i dziewcząt jest inwestycją w całe nasze społeczeństwo i odpowiedzialni za to są mężczyźni i chłopcy, tak samo jak kobiety i mężczyźni.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.