Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność odmowy zarejestrowania graficznego znaku towarowego zawierającego symbole walut „€” i „$” jako unijnego znaku towarowego. EUIPO nie uzasadnił bowiem wystarczająco swej decyzji odmownej – orzekł Sąd UE w wyroku z dnia 8 marca br. w sprawie T-665/16 Cinkciarz.pl sp. z o.o./EUIPO.

   W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację następującego unijnego znaku towarowego dla oprogramowania komputerowego, usług finansowych, w szczególności wymiany walut, oraz publikacji:
   EUIPO odmówił zarejestrowania powyższego oznaczenia w charakterze unijnego znaku towarowego z powodu opisowego charakteru tego oznaczenia, a także ze względu na brak charakteru odróżniającego. Zdaniem EUIPO elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” i „$” w odniesieniu do odnośnych towarów i usług.
   Spółka Cinkciarz.pl wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
   W ogłoszonym wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO.
   Sąd przypomniał na wstępie, że decyzja EUIPO o odmowie rejestracji co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z towarów i każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację. Jakkolwiek, w przypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, EUIPO może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary i usługi, to uprawnienie to rozciąga się jedynie na towary i usługi pozostające w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną dostatecznie jednolitą kategorię lub grupę towarów lub usług.
   Następnie Sąd wyjaśnił, że przypisania rozpatrywanych towarów i usług do jednej czy też kilku grup lub kategorii dokonuje się w szczególności na podstawie ich cech charakterystycznych, które są dla nich wspólne.
   Sąd stwierdził, że EUIPO przeprowadził analizę charakteru opisowego rozpatrywanego oznaczenia bez odwoływania się do każdego i każdej z oznaczonych nim towarów i usług z osobna i przedstawiło w odniesieniu do nich uzasadnienie ogólne. Sąd zbadał zatem, czy oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym towary i usługi mają cechę wspólną. Zauważył on w tym względzie, że zgłoszony znak towarowy odnosi się do ponad 80 towarów i usług należących do trzech odrębnych klas, które bardzo się od siebie różnią. EUIPO ograniczył się jednak do stwierdzenia, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym mają związek z wymianą walut. Sąd orzekł, że przyjęta przez EUIPO cecha nie jest wspólna wszystkim rozpatrywanym towarom i usługom. W ocenie Sądu przedstawione przez EUIPO ogólne uzasadnienie nie było zatem odpowiednie dla ogółu rozpatrywanych towarów i usług. EUIPO, aby wyjaśnić powody, dla których należało odmówić rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, powinien był przedstawić dodatkowe uzasadnienie odnoszące się do towarów i usług, które nie charakteryzują się związkiem z wymianą walut. Ponieważ zaskarżona decyzja nie zawierała takiego dodatkowego uzasadnienia, Sąd stwierdził brak uzasadnienia.
   Następnie Sąd wskazał, że nawet gdyby założyć, iż towary i usługi, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, są związane z wymianą walut, to w zaskarżonej decyzji nie wskazano wyraźnie, z jakich powodów EUIPO uznał, że znak ten pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.
   Wreszcie Sąd zauważył, że brak uzasadnienia dotyczy także wniosku, do którego EUIPO doszedł w odniesieniu do charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.
Za: curia

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.