Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2017. Z danych tych wynika, iż w ubiegłym roku Trybunał wydał w sprawach przeciwko Polsce łącznie 20 wyroków, w tym w 14 stwierdził przynajmniej jedno naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

   W ramach wymienionych orzeczeń Trybunał badał zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia:
· zakazu tortur oraz innego nieludzkiego i poniżającego traktowania (4 sprawy),
· prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (2 sprawy),
· prawo do rzetelnego procesu (2 sprawy)
· prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (3 sprawy),
· swobody wypowiedzi (3 sprawy),
· prawa do skutecznego środka odwoławczego (1 sprawa).
   Jednocześnie Trybunał wydał 517 decyzji zatwierdzających ugody (346 spraw) bądź jednostronne deklaracje Rządu (171 spraw), w tym w 489 sprawach w związku z wykonaniem wyroku w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11, 46187/11).
   W omawianym okresie Trybunał zakomunikował Rządowi 603 sprawy.
   W 5 sprawach skargi uznał za dopuszczalne, 141 spraw skierował do rozpoznania składowi jednoosobowemu, natomiast 654 trzyosobowemu komitetowi bądź izbie.
Powyższe dane świadczą o utrzymującej się tendencji spadkowej liczby naruszeń Konwencji stwierdzonych w drodze wyroków. W 2015 roku przed Trybunałem zapadło zaledwie 29 wyroków, w tym w 20 sprawach Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia postanowień Konwencji. W 2016 roku na ogólną liczbę 26 wyroków wydanych przeciwko Polsce wyroków Trybunał stwierdził naruszenie w 19 sprawach.
   W odniesieniu natomiast do ilości decyzji zatwierdzających zawarte ze skarżącymi ugody bądź jednostronne deklaracje Rządu wskazać należy, iż jej wzrost w stosunku do lat ubiegłych wynika z wykonania wyroku z dnia 7 lipca 2015 roku wydanego w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11, 46187/11). Wraz z wydaniem tego wyroku Trybunał zdecydował się zawiadomić polskie władze o 591 skargach, w których podniesiono zarzuty naruszenia art. 6 i 13 Konwencji i zawiesić procedurę skargową w zakomunikowanych sprawach na okres 2 lat, liczony od daty uprawomocnienia się wyroku. Wstępnej oceny dotyczącej wdrożenia przez polskie władze środków generalnych, które powinny zapobiec pojawieniu się w przyszłości zidentyfikowanych naruszeń Konwencji Trybunał dokonał w wydanej w dniu 20 czerwca 2017 roku decyzji Jan Załuska, Marianna Rogalska i inni przeciwko Polsce (skargi nr 53491/10 i 72286/10). Stwierdził w niej, iż władze Rzeczpospolitej w sposób dynamiczny i rzetelny przystąpiły do wprowadzania odpowiednich zmian prawnych służących zmianie ustawodawstwa i niewłaściwej praktyki orzeczniczej sądów. W zakresie natomiast środków indywidualnych Trybunał ocenił treść złożonych przez Rząd RP deklaracji jednostronnych odnoszących się do spraw 400 skarżących. Oceny kolejnych 89 deklaracji jednostronnych Trybunał dokonał w decyzji z dnia 12 grudnia 2017 roku, wydanej w sprawie Długosz i inni przeciwko Polsce (skarga nr 5791/11) oraz Różnicki i inni przeciwko Polsce (skarga nr 42192/11). Dla porównania w latach ubiegłych liczba decyzji zatwierdzających ugody bądź jednostronne deklaracje wynosiła w roku 2015 – 146, w 2016 natomiast -  39.
   Najnowsze, a także wcześniejsze dane statystyczne Trybunału oraz opracowania są dostępne na stronie internetowej (http://www.echr.coe.int) w zakładce Statistics.
Za: MS

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.