Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zawiera ona zapisy dotyczące m.in. rozliczeń finansowych, praw obywateli, uregulowań przejściowych oraz granicy Irlandii i Irlandii Północnej.

   Projekt umowy o wystąpieniu ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w dniu 8 grudnia 2017 r. Wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa na temat postępów osiągniętych podczas pierwszego etapu negocjacji. W projekcie określono także proponowane postanowienia dotyczące nierozstrzygniętych kwestii związanych z brexitem, które we wspólnym sprawozdaniu zostały wspomniane, ale nie określone szczegółowo. Projekt zawiera również postanowienia w sprawie okresu przejściowego, opierające się na dodatkowych wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę (art. 50) w dniu 29 stycznia 2018 r.
   Umowa o wystąpieniu składa się z sześciu części. Dotyczą one: postanowień wstępnych, praw obywateli, kwestii związanych m.in. z towarami wprowadzonymi na rynek przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rozliczenia finansowego, uregulowań przejściowych oraz postanowień instytucjonalnych. Zawiera również protokół dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej. W protokole określono praktyczne sposoby realizacji trzeciego z rozwiązań określonych we wspólnym sprawozdaniu, pozwalających uniknąć wprowadzania „twardej” granicy na wyspie Irlandii. Jest to rozwiązanie przewidziane we wspólnym sprawozdaniu jako awaryjne – na wypadek braku innych uzgodnionych rozwiązań. Projekt protokołu nie przesądza dyskusji dotyczącej dwóch pozostałych opcji.
   Projekt umowy o wystąpieniu jest publikowany w internecie zgodnie z polityką Komisji w zakresie przejrzystości. Komisja przedstawia ten projekt już teraz, aby dać czas najpierw na konsultacje z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim, a następnie na negocjacje z Wielką Brytanią. Mając na uwadze, że umowa o wystąpieniu musi zostać przyjęta i ratyfikowana przed dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu na negocjacje.
Dalsze działania
   Projekt umowy o wystąpieniu zostanie teraz przekazany Radzie (art. 50) oraz Grupie Sterującej ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim do dyskusji, a następnie przedstawiony Wielkiej Brytanii do negocjacji.
   Rada Europejska (art. 50) wezwała Wielką Brytanię do doprecyzowania jej stanowiska w sprawie ram przyszłych stosunków w perspektywie posiedzenia w dniach 22 i 23 marca, kiedy to Rada Europejska ma przyjąć dodatkowe wytyczne.
   Całość umowy o wystąpieniu zawartej na podstawie art. 50 będzie musiała zostać podpisana przez Radę (art. 50), Parlament Europejski i Wielką Brytanię zgodnie z obowiązującymi w tym państwie wymogami konstytucyjnymi.
   Wielka Brytania opuści Unię Europejską w dniu 30 marca 2019 r.
Kontekst
   W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Europejska (art. 50) z zadowoleniem przyjęła postępy poczynione w pierwszym etapie negocjacji, przedstawione w komunikacie Komisji i wspólnym sprawozdaniu z dnia 8 grudnia 2017 r.
   Wezwała też Komisję, jako negocjatora ze strony Unii, oraz Wielką Brytanię do zakończenia prac we wszystkich kwestiach związanych z wystąpieniem, również tych, które nie zostały uwzględnione w pierwszym etapie, a także do ugruntowania osiągniętych już wyników i rozpoczęcia opracowywania odpowiednich części umowy o wystąpieniu. Rada Europejska podkreśliła, że postępy w drugim etapie negocjacji możliwe będą jedynie wtedy, gdy wszystkie zobowiązania podjęte w pierwszym etapie zostaną w pełni dotrzymane i jak najszybciej wiernie przełożone na postanowienia prawne.
   Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r., jak również ogólne zasady i uzgodnienia proceduralne dotyczące prowadzenia negocjacji, określone w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r., nadal obowiązują w całości na tym etapie negocjacji.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.