Polskie prawo nie daje możliwości zaskarżenia do sądu decyzji konsula, gdy odmówi on cudzoziemcowi wydania wizy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie stwierdzające, że te krajowe przepisy są niezgodne z regulacjami unijnymi.

Zamknięta droga prawna
   Sprawa dotyczy obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy. W związku z tym z pomocą prawników HFPC złożył on skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA odrzucił ją i wskazał, że przepisy polskiego prawa nie przewidują sądowej kontroli takiej decyzji. Cudzoziemiec odwołał się do sądu wyższej instancji – Naczelnego Sądu Administracyjnego – z powołaniem się m.in. na naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przepisami Karty Praw Podstawowych UE. NSA z kolei zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
TSUE: musi istnieć możliwość zaskarżenia do sądu
   Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że z przepisów kodeksu wizowego Schengen oraz Karty Praw Podstawowych wynika, że gdy konsul odmówi wydania wizy, to postępowanie odwoławcze powinno obejmować możliwość złożenia skargi do sądu.
Rozstrzygnięcie NSA
   NSA powołał się na wyrok wydany przez unijny trybunał i na jego podstawie uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odrzuceniu skargi cudzoziemca. NSA zadecydował o bezpośrednim zastosowaniu przepisów prawa UE i odmówił zastosowania regulacji krajowych jako wadliwych.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.