Adidas może sprzeciwić się rejestracji jako unijnego znaku towarowego dwóch równoległych pasków na bucie. Zgłoszone w tej sprawie znaki towarowe stwarzają ryzyko czerpania nienależnej korzyści z wcześniejszego znaku towarowego przedstawiającego trzy równoległe paski na bucie – stwierdził Sąd Unii Europejskiej 1 marca br. w sprawach T-85/16 i T-629/16 Shoe Branding Europe BVBA/EUIPO.

   W 2009 r. i 2011 r. belgijska spółka Shoe Branding Europe wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)1 z wnioskiem o rejestrację dwóch znaków towarowych Unii Europejskiej, jednego w odniesieniu do obuwia i drugiego w odniesieniu do obuwia ochronnego. Niemiecka spółka adidas sprzeciwiła się rejestracji tych znaków towarowych, powołując się, między innymi, na jeden ze swoich znaków towarowych.
   Decyzjami z 2015 r. i 2016 r. EUIPO uwzględnił sprzeciwy adidas i odmówił rejestracji dwóch zgłoszonych przez Shoe Branding Europe znaków towarowych.
   EUIPO stwierdził w szczególności, że z uwagi na określone podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, identyczność2 lub podobieństwo3 oznaczonych tymi znakami towarów oraz dużą renomę wcześniejszego znaku towarowego adidas, istniało prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże powiązanie między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi i że używanie zgłoszonych znaków towarowych będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas, bez wykazania w tym przypadku uzasadnionego powodu do takiego używania. 
   Wydanymi wyrokami Sąd Unii Europejskiej oddalił skargi wniesione przez Shoe Branding Europe na dwie decyzje EUIPO i utrzymał zatem w mocy te decyzje.
   Zdaniem Sądu EUIPO nie popełnił błędu w ocenie, uznając między innymi (i) że istniało prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas i (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych znaków towarowych. 
   Odnośnie do zgłoszonego przez Shoe Branding Europe w 2009 r. znaku towarowego w odniesieniu do obuwia, to należy przypomnieć, że Sąd orzeka w tym przedmiocie po raz drugi. Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r.4 Sąd stwierdził bowiem nieważność uprzedniej decyzji EUIPO, w której EUIPO błędnie stwierdził brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Ten wyrok Sądu został utrzymany w mocy przez Trybunał Sprawiedliwości postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r.5 (bardziej szczegółowo na ten temat zob. komunikat prasowy nr 17/16). 
1 Wtedy Urząd nosił jeszcze nazwę Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM).
2 W odniesieniu do obuwia.
3 W odniesieniu do obuwia ochronnego.
4 Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHMI (T-145/14).
5 Postanowienie Trybunału z dnia 17 lutego 2016 r., Shoe Branding Europe/adidas (C-396/15 P). 
Za: curia

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.