W dniach 19-20 lutego 2018 r. w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP). W czasie tegorocznej edycji planowane jest m.in. Międzyparlamentarne spotkanie dotyczące Semestru Europejskiego oraz Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej.

   Konferencja rozpocznie się sesją plenarną na temat priorytetów politycznych Europejskiego Semestru na rok 2018, w której udział weźmie m.in. Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oraz przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego Roberto Gualtier.
   W dalszej części planowane są międzyparlamentarne posiedzenia komisji PE. Polscy parlamentarzyści planują wziąć udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym omawiane będą istotne dla naszego kraju Wieloletnie Ramy Finansowe UE po roku 2020 oraz reforma systemu środków własnych Unii.
   W drugim dniu konferencji odbędzie się debata na temat zwiększenia odporności i stabilności Unii Gospodarczej i Walutowej z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antoniego Tajaniego. Następnie planowane jest spotkanie, w trakcie którego omówione zostaną plany przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego w Europejski Fundusz Walutowy, ze szczególnym uwzględnieniem roli parlamentów narodowych w tym procesie. Drugi dzień konferencji zakończy sesja plenarna poświęcona kształtowi nowych Wieloletnich Ram Finansowych UE z udziałem m. in. Komisarza do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günthera H. Oettingera, wiceministra finansów Republiki Bułgarii Marineli Petrowej oraz przewodniczącego Komisji Budżetowej PE Jeana Arthuisa.
   W skład delegacji Sejmu RP wchodzą: Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł Andrzej Szlachta, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej poseł Tadeusz Cymański oraz członek Komisji Gospodarki i Rozwoju poseł Paweł Kobyliński. W czasie pobytu w Brukseli polska delegacja spotka się ze Stałym Przedstawicielem RP w Brukseli Charge d’affair ad interim Andrzejem Sadosiem, a także odwiedzi Instytut Polski w Brukseli.
   Europejski Tydzień Parlamentarny to wydarzenie organizowane corocznie przez Parlament Europejski we współpracy z krajem sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, w tym półroczu jest to Bułgaria. To również znakomita okazja do rozmów z parlamentarzystami z wszystkich państw członkowskich UE, podczas których porusza się zagadnienia dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście nowych wyzwań i priorytetów oraz sposobów ich finansowania.
Za: KPRM

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.