14 lutego 2018 r. unijni ambasadorowie potwierdzili w imieniu Rady porozumienie co do przesunięcia terminu transpozycji i stosowania nowych przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.

   Dyrektywa 2016/97 ma lepiej chronić osoby korzystające z produktów ubezpieczeniowych. Miała obowiązywać od 23 lutego 2018 r. Do tego czasu państwa członkowskie miały też przetransponować ją do prawa krajowego.
   Jednak na wniosek Komisji transpozycja dyrektywy została przesunięta na 1 lipca 2018 r., a jej stosowanie na 1 października 2018 r.
   Zmiana terminu pozwoli sektorowi ubezpieczeń lepiej przygotować się na dyrektywę i na zmiany niezbędne do jej wykonania. Państwa członkowskie zyskają zaś więcej czasu na jej przetransponowanie.
   Przyjęta w grudniu 2015 r. dyrektywa ma:
• poprawić przepisy o ubezpieczeniu detalicznym w sposób ułatwiający integrację rynku
• ustanowić warunki niezbędne do uczciwej konkurencji między dystrybutorami produktów ubezpieczeniowych
• lepiej chronić posiadaczy polis, zwłaszcza ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym.
   We wrześniu 2017 r. Komisja wydała przepisy wykonawcze w sprawie:
• nadzoru nad produktami i wymogów z zakresu zarządzania wobec ubezpieczycieli i dystrybutorów ubezpieczeń
• wymogów informacyjnych i innych przepisów mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
Co dalej?
   Prawdopodobnie ani Parlament Europejski, ani Rada nie przyjmą dyrektywy zmieniającej wcześniej niż w marcu 2018 r., zmiana terminu będzie więc obowiązywać wstecznie od 23 lutego.
   Rada podejmie decyzję większością kwalifikowaną (podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i art. 60 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
Za: europa.eu

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.