W ciągu ostatniego roku liczba ataków terrorystycznych na świecie wzrosła o 14%, a w krajach zachodnich o 174%. W coraz większej liczbie krajów zauważyć można wzrost tendencji populistycznych i nacjonalistycznych, które powodują niestabilność otoczenia dla inwestorów, zwłaszcza działających na arenie międzynarodowej. W których krajach poszczególne ryzyka są najwyższe? Które branże w największym stopniu są na nie narażone? – odpowiedzi udziela Aon w swojej najnowszej Mapie ryzyk politycznych, terrorystycznych i przemocy politycznej na 2017 rok.

   Mapa Ryzyk 2017 Aon przygotowana we współpracy z Roubini Global Economics oraz The Risk Advisory Group uwzględnia ryzyka polityczne, terrorystyczne oraz przemocy politycznej i może stanowić wskazówkę dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zagrożenie terrorystyczne nieustannie ewoluuje, wpływając na coraz więcej sektorów gospodarki w coraz większej liczbie krajów. Terroryzm może powodować utratę życia, zysku oraz prowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw. Z kolei ryzyko związane ze wzrostem tendencji populistycznych i protekcjonistycznych w krajach rozwiniętych może prowadzić do wzrostu ryzyka politycznego w krajach wschodzących. Te okoliczności pokazują znaczenie zarządzania kryzysowego, które wykracza poza straty związane ze zniszczeniem mienia, zwłaszcza w sektorze paliwowym, transporcie oraz sprzedaży detalicznej, najbardziej dotkniętych przez powyższe ryzyka.
Główne wnioski (świat):
• Wzrost liczby ataków terrorystycznych
W 2016 roku o 14% wzrosła liczba ataków terrorystycznych na świecie z 3633 (2015) do 4151 (2016). W krajach zachodnich ten wzrost był istotnie wyższy i wyniósł 174 procent (wzrost z 35 ataków w 2015 roku do 96 w 2016 roku). Mimo iż zachodnie kraje odczuły istotny wzrost incydentów terrorystycznych, to jednak wciąż stanowią one mniej niż 3 procent wszystkich ataków terrorystycznych na świecie.
• Kontynuacja ataków na koncerny paliwowe i gazowe
W 2016 roku najczęściej ofiarą ataków terrorystycznych o podłożu komercyjnym padały koncerny paliwowe i gazowe. Trend ten będzie miał swoją kontynuację w 2017 roku.
• Nieznaczna poprawa w obszarze ryzyk politycznych
2017 to pierwszy rok w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy taka sama liczba krajów odnotowała wzrost jak
i spadek zagrożenia ryzykami politycznymi dla inwestorów, co sugeruje nieznaczną poprawę w stosunku do okresu poprzedniego.
• Wzrost ryzyka w związku z potencjalnymi nieporozumieniami między USA i Unią Europejską
Potencjalne nieporozumienia między USA i Unią Europejską w zakresie sankcji gospodarczych mogą powodować wzrost ryzyka dla inwestorów w takich krajach jak Iran, Rosja, a nawet Kuba.
 
Główne wnioski (Europa):
• Wzrost liczby ataków terrorystycznych, szczególnie w Niemczech
Kilkukrotny wzrost liczby ataków terrorystycznych w Niemczech z 2 w 2015 roku do 17 w 2016 roku. Islamski ekstremizm jest główną przyczyną wzrostu poziomu ryzyka w tym kraju z niskiego do umiarkowanego, warto przy tym jednak wziąć też pod uwagę wzrost prawicowego ekstremizmu związanego z uchodźcami.
 Wzrost ryzyk związanych z terroryzmem i przemocą polityczną w 7 krajach: Albanii, Niemczech, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Watykanie, spadek zaś w Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji.
• Wysoki poziom ryzyka politycznego w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia
Prognozy słabego wzrostu gospodarczego  mogą oznaczać wysoki poziom ryzyka politycznego w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia, szczególnie że konflikt na Ukrainie wydaje się odżywać na nowo. Jednakże, jak w przypadku innych gospodarek opartych na surowcach, wyższe ceny ropy powinny osłabiać napięcia w gospodarce obecne w latach 2015/2016.
• Ryzyka związane ze złagodzeniem polityki USA wobec Rosji
Potencjalne złagodzenie polityki USA wobec Rosji może spowodować ograniczenie dostępu do finansowania zagranicznego dla sektora surowcowego i dla niektórych banków. Szybkie zniesienie sankcji spowodowałoby gwałtowną reakcję kongresu i wywołało napięcia w relacjach z europejskimi sojusznikami. Rozbieżności w zakresie sankcji między USA a Unią Europejską spowodowałyby wzrost ryzyka dla prowadzenia biznesu i tym samym niepewności w działalności gospodarczej.
Terroryzm i przemoc  polityczna - komentarz
   Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska komentuje: „Terroryzm i przemoc polityczna, których nasilenie obserwowaliśmy w 2016 roku, to olbrzymie wyzwanie dla firm, niezależnie, czy działają one wyłącznie na rynku lokalnym czy na rynku międzynarodowym. Zagrożenia związane z terroryzmem i przemocą polityczną dotyczą wielu gałęzi gospodarki, chociaż w największym stopniu sektora paliwowego, turystycznego, detalicznego, logistycznego i lotnictwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość, że mogą doświadczyć wydarzeń, które będą miały wpływ na ich pracowników, operacje i aktywa. Posiadając wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć, jesteśmy w stanie w dużo większym stopniu przygotować rozwiązania pomagające zarządzać ryzykiem. To duże wyzwanie dla przedsiębiorców polegające na konieczności wypracowania strategii, która pozwoli na stawienie czoła ryzykom zagrażającym rozwojowi biznesu”.
Ryzyka polityczne - komentarz
   Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska komentuje: „W związku z rosnącym protekcjonizmem w obszarze handlu międzynarodowego, tendencjami populistycznymi, a także sankcjami gospodarczymi, zmienia się globalny krajobraz, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na rynki wschodzące. Dlatego dużo istotniejsze niż kiedykolwiek dla globalnego biznesu jest zrozumienie i ograniczanie jego ekspozycji na ryzyko polityczne. Uwzględniając zmiany w polityce handlowej, walutowej oraz migracyjnej, można spodziewać się wzrostu ryzyka kontroli przepływu kapitału, zagrożeń dla łańcucha dostaw i interwencji rządów w gospodarce”.
Informacja o Mapach
   Mapa Ryzyk Politycznych Aon pokazuje zmieniające się ryzyka dla biznesu oraz krajów i obejmuje rynki wschodzące (zaawansowane i drugorzędne, kraje nie będące członkami OECD). Mapa powstała we współpracy z Roubini Global Economics i w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Mapa ryzyk terrorystycznych i przemocy politycznej Aon reprezentuje szczegółowy, empiryczny i oparty na analizach związanych z ryzykami dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych oraz przemocą polityczną. Od 2007 roku mapa jest przygotowywana we współpracy z The Risk Advisory Group.
Więcej informacji oraz dostęp do map interaktywnych znajdą Państwo na portalu: https://www.riskmaps.aon.co.uk/

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.