Konfederacja Lewiatan, w imieniu twórców i artystów proponuje uzupełnienie katalogu zawodów, którym przysługuje przywilej korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, o zawody z branży reklamowej, grafików komputerowych, osoby publikujące utwory na tematy branżowe oraz prowadzące działalność dydaktyczną nie tylko na uczelni, których efekty prac są kreatywne i podlegają ochronie prawno-autorskiej.

   Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotnie, do 85 528 zł rocznie, zwiększono limit uprawniający twórców i artystów do stosowania zryczałtowanych - 50% kosztów uzyskania przychodów.
   Jednocześnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog działalności twórczych objętych preferencją 50% kosztów. Wskazanie w ustawie podatkowej zawodów, które mogą korzystać z wyższych kosztów oznacza, że pomimo zwiększenia limitu, wielu twórców w ogóle utraciło prawo do korzystania z przywileju.
   „Mimo, że tworzą oni utwory w rozumieniu prawa autorskiego i przysługuje im identyczna ochrona na gruncie przepisów prawa autorskiego, to prawo do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dotyczy wyłącznie tych, którzy stworzyli utwór mieszczący się w dziedzinie wymienionej w katalogu” - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
   Zgodnie z obecnie procedowanym projektem nowelizacji ustawy katalog zawodów twórczych ma zostać poszerzony. W dalszym ciągu nie wiadomo jednak jakie przesłanki zostały przyjęte przy ustalaniu katalogu takich a nie innych zawodów. Widać to na przykładzie branży reklamowej, która ze swej istoty ma kreatywny charakter, ale także w przypadku grafików komputerowych, osób publikujących utwory na tematy branżowe, albo prowadzących działalność dydaktyczną nie tylko na uczelniach.
   „W wyniku nowelizacji ustawy o PIT m.in. wielu autorów materiałów reklamowych nie będzie mogło skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pomimo tego, że efektem ich prac są utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” - dodaje Przemysław Pruszyński.
   Prawa do tych materiałów są zresztą przedmiotem obrotu (nabywają je klienci agencji reklamowych w drodze umów o przeniesienie praw, ewentualnie umów licencyjnych). Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której następuje „rozdźwięk" pomiędzy rzeczywistością prawną kształtowaną przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych a ustawą podatkową.
Za: Konfederacja Lewiatan

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.