Kolejny polski program wsparcia publicznego o wartości 5 mld złotych, którego celem jest złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków zamykania nierentownych kopalń węgla do 2018 r., jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – uznała KE. Ewentualne zakłócenia konkurencji w efekcie udzielanego wsparcia będą niewielkie.

   Już w listopadzie 2016 r. Komisja zatwierdziła polski program wsparcia dla zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności na mocy decyzji Rady 2010/787/UE w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, Komisja stwierdziła, że pomoc ułatwi proces poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników, którzy stracili lub stracą pracę.
   Do 2023 r. z pomocy publicznej finansowane będą odprawy, renty wyrównawcze i świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego dla tych pracowników. Ponadto wsparcie będzie wykorzystane w celu zabezpieczenia szybów kopalnianych i likwidacji infrastruktury kopalń, naprawy skutków oddziaływania wydobycia na środowisko oraz rekultywacji terenów po likwidacji kopalń.
   Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji poświęconej konkurencji, w rejestrze pomocy państwa pod numerem sprawy SA.46891.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.