Przepisy redukujące emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, zostały przyjęte przez Parlament Europejski 6 lutego br.

   Projekt przepisów, który został już nieformalnie uzgodniony z ministrami UE, przyspieszyłby coroczną redukcję kwot uprawnień do emisji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE. Projekt przewiduje:
• Wzrost rocznej redukcji uprawnień do emisji, które mają zostać wprowadzone na rynek (tzw. liniowy współczynnik redukcji) o 2,2% od 2021 r. w porównaniu z obecnie planowanym 1,74%; czynnik ten będzie również poddawany przeglądowi w celu kolejnego jego podwyższenia, najwcześniej w 2024.
• Podwojenie rezerwy stabilności rynku ETS w celu przejmowania nadwyżkowych uprawnień do emisji z rynku, po aktywacji, byłaby ona zdolna do ściągnięcia z rynku do 24% nadwyżkowych uprawnień rocznie, przez okres pierwszych czterech lat, co podnosiłoby cenę uprawnień i tym samym motywację do redukowania emisji.
Dwa fundusze wspomagające innowacje i gospodarkę niskoemisyjną
   Fundusz modernizacyjny pomagać będzie w unowocześnianiu systemów energetycznych w państwach członkowskich UE o niższych dochodach. Posłowie zaostrzyli zasady finansowania, aby fundusz nie był wykorzystywany na projekty węglowe, z wyjątkiem ciepłownictwa komunalnego w najbiedniejszych państwach członkowskich
   Fundusz innowacyjny, będzie wspierać projekty w zakresie energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacji niskoemisyjnych.
Ochrona przed “ucieczką emisji”
   Przepisy mają również na celu zapobieganie "ucieczce emisji", tj. ryzyku przenoszenia produkcji poza Europę przez przedsiębiorstwa w związku z polityką redukcji emisji. Sektory o najwyższym ryzyku otrzymają swoje uprawnienia do emisji w ramach ETS bezpłatnie, mniej narażone sektory otrzymają nieodpłatnie 30%.
Kolejne kroki
   Tekst, który został przyjęty 535 głosami za do 104 oraz 39 wstrzymujących się od głosu wróci teraz do Rady w celu formalnego przyjęcia przed publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.