7 lutego Parlament Europejski przyjmie propozycję podziału mandatów między poszczególne państwa członkowskie po opuszczeniu UE przez Zjednoczone Królestwo i po wyborach w 2019 roku.

   Zgodnie z propozycją ogólna liczba mandatów ma być zmniejszona po tym, jak Zjednoczone Królestwo w sposób formalny i prawnie wiążący wystąpi z Unii Europejskiej. Jednocześnie posłowie sugerują, że niektóre państwa Unii Europejskiej powinny otrzymać dodatkowe miejsca.
   Nowe przepisy wejdą w życie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., ale będą musiały zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie.
   Obecnie Parlament Europejski liczy 751 miejsc, co stanowi maksymalną liczbę dozwoloną przez traktaty. W sprawozdaniu Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) proponuje, aby po brexicie 27 z 73 miejsc przypisanych Wielkiej Brytanii zostało przydzielonych innym państwom członkowskim, a pozostałe 46 miejsc pozostało w rezerwie (z przeznaczeniem na paneuropejskie listy wyborcze lub w przypadku przyszłego rozszerzenia Unii). W związku z tym łączna liczba posłów do PE wybieranych w poszczególnych państwach członkowskich w 2019 r. wynosiłaby 705.
Rozkład miejsc: bez przegranych
   Redystrybucja miejsc zaproponowana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych gwarantuje, że żadne państwo Unii Europejskiej nie straci mandatów, podczas gdy niektóre zyskają od jednego do pięciu miejsc, by zadośćuczynić niedostatecznej liczbie miejsc po zmianach demograficznych.
   Wniosek uwzględnia populację państw członkowskich i opiera się na zasadzie tzw. degresywnej proporcjonalności. Oznacza to, że kraje o mniejszej liczbie ludności powinny mieć mniej posłów do PE niż kraje o większej populacji. Jednocześnie liczba osób reprezentowanych przez jednego posła do PE z kraju o wyższej liczbie ludności powinna być wyższa niż liczba osób reprezentowanych przez członka z mniej ludnego kraju. W ten sposób posłowie z mniejszych krajów mają stosunkowo silniejszą obecność w Parlamencie Europejskim.
   Posłowie proponują, że nowy podział miejsc wejdzie w życie dopiero wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Obecnie oczekuje się, że nastąpi to pod koniec marca 2019 r.
Paneuropejskie listy wyborcze
   Posłowie do PE wspominają też o możliwości ustanowienia wspólnego okręgu wyborczego na całym terytorium UE - posłowie wybrani z tej listy otrzymywaliby mandaty z osobnej puli miejsc (tych, których nie rozdysponowano między państwa członkowskie). W sprawozdaniu proponuje się, aby liczba posłów do PE wybieranych z ogólnoeuropejskich list była równa liczbie państw członkowskich.
   Wprowadzenie ogólnoeuropejskich list wymagałoby reformy prawa wyborczego UE, która musi zostać jednomyślnie przyjęta przez państwa członkowskie.
Dlaczego redystrybucja jest konieczna?
   Obecnie nie istnieje precyzyjna formuła określająca liczbę posłów do PE z każdego kraju, poza kilkoma ogólnymi zasadami określonymi w art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że decyzja w tej kwestii musi zostać podjęta przez szefów państw i rządów przed każdymi wyborami do UE.
Następne kroki
   Po głosowaniu na posiedzeniu plenarnym w lutym wniosek zostanie przekazany szefom państw i rządów UE, którzy muszą podjąć w tej sprawie jednogłośną decyzję. Parlament będzie musiał wówczas wyrazić ostateczną zgodę.
   Sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego są Danuta Hübner (EPL, Polska) i Pedro Silva Pereira (S&D, Portugalia).
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.