Państwa Bałkanów Zachodnich są potencjalnie najbliżej przystąpienia do Unii Europejskiej. Pojawiają się inicjatywy mające na celu znalezienie sposobów na ułatwienie tego procesu. Dla Bułgarii, sprawującej prezydencję w tym półroczu, to jeden z priorytetów. W maju br. Bułgarzy będą gospodarzami szczytu Bałkanów Zachodnich w Sofii.

   W najbliższym czasie Komisja Europejska opublikuje strategię rozszerzenia, podając m.in. 2025 r. jako przybliżoną datę przystąpienia Serbii i Czarnogóry do Unii Europejskiej. Strategia będzie przedmiotem debaty podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu.
Których państw dotyczy proces?
   Kraje kandydujące to Czarnogóra, Albania, Serbia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina są uważane za potencjalnych kandydatów.
Jakie są kryteria bycia państwem kandydującym do UE?
   O członkostwo w UE może ubiegać się każde europejskie państwo, które szanuje demokratyczne wartości UE. Państwo takie musi także posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację i rządy prawa, sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność do podejmowania i wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w UE.
Jak przebiega proces rozszerzenia?
   Kraj zainteresowany przystąpieniem do UE musi zgłosić wniosek do Rady (państw członkowskich), która następnie zwraca się do Komisji Europejskiej o dokonanie oceny zdolności kandydata do spełnienia ww. wymienionych kryteriów. Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna, Rada musi przyjąć mandat negocjacyjny. Wtedy następuje formalne otwarcie negocjacji, które prowadzone są w 35 obszarach tematycznych.
   Po zakończeniu negocjacji zostaje podpisany traktat o przystąpieniu, który musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz sam kraj kandydujący.
Jaki postęp osiągnęły kraje Bałkanów Zachodnich?
   Czarnogóra i Serbia są liderami na drodze do członkostwa, a Czarnogóra otworzyła 30 rozdziałów negocjacyjnych i tymczasowo zamknęła trzy. Serbia otworzyła 12 rozdziałów i tymczasowo zamknęła dwa. Pozostałe kraje wciąż przygotowują się lub uważa się, że nadal czekają w blokach startowych.
   Państwa te już korzystają z funduszy UE, szczegółowych porad dotyczących polityki, a także umów o stabilizacji i stowarzyszeniu, zapewniających daleko idący dostęp do rynku wewnętrznego UE.
Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego?
   Posłowie debatują nad rocznymi sprawozdaniami w sprawie poszczególnych państw członkowskich i przyjmują rezolucje w tej sprawie. To okazja to wymiany poglądów i zidentyfikowania obszarów wymagających szczególnej uwagi.
   Zgoda Parlamentu Europejskiego jest wymagana, by dane państwo kandydujące mogło zostać członkiem UE.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.