Komisja Europejska otrzymała mandat do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. brexitu. Będą one niezbędne, aby proces wystąpienia Brytyjczyków ze wspólnoty przebiegał według jasnych, wzajemnie szanowanych reguł. W czerwcu 2016 r. w referendum większość głosujących obywateli Wielkiej Brytanii zadecydowała o wystąpieniu ich kraju z UE.

   Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła zgodę Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) na rozpoczęcie negocjacji w sprawie ewentualnych uregulowań przejściowych, które będą obowiązywały po zorganizowanym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
   Te wytyczne negocjacyjne, które uzupełniają wytyczne negocjacyjne z maja 2017 r. i opierają się na zaleceniu Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r., określają dodatkowe szczegóły możliwych rozwiązań przejściowych. Obejmują one w szczególności następujące ustalenia:
Nie będzie możliwe podejście wybiórcze – Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku, respektując wszystkie cztery swobody. Dorobek prawny Unii będzie nadal miał w pełni zastosowanie do Wielkiej Brytanii i będzie w niej obowiązywał, tak jak w państwach członkowskich. W związku z tym Wielka Brytania powinna nadal być związana zobowiązaniami wynikającymi z umów z państwami trzecimi. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym czasie w dorobku prawnym Unii powinny automatycznie mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii.
Obowiązywać będą wszelkie dotychczasowe unijne instrumenty i struktury regulacyjne, budżetowe, nadzorcze, sądownicze i w zakresie egzekwowania prawa, w tym kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE. Dlatego też nie będzie już reprezentowana w instytucjach, agencjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
Okres przejściowy musi być jasno określony i ściśle ograniczony w czasie. Komisja zaleca, aby nie trwał on dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym przepisy dotyczące praw obywateli zawarte w umowie o wystąpieniu powinny mieć zastosowanie od zakończenia tego okresu przejściowego.
   W wytycznych negocjacyjnych przypomina się również, że wyniki pierwszego etapu negocjacji, opisane w komunikacie Komisji we wspólnym sprawozdaniu, należy wiernie przełożyć na uregulowania prawne. Podkreśla się konieczność dokończenia prac w sprawie wszelkich kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, w tym zagadnień nieuwzględnionych na pierwszym etapie, takich jak ogólne zarządzanie umową o wystąpieniu oraz zagadnienia merytoryczne dotyczące m.in. praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz kwestii celnych.
Dalsze działania
   Komisja opublikuje w odpowiednim czasie projekt tekstu prawnego umowy o wystąpieniu, którego część stanowią rozwiązania przejściowe. Cała umowa zawarta na mocy art. 50 będzie musiała zostać zatwierdzona przez Radę (art. 50), Parlament Europejski i Wielką Brytanię zgodnie z jej wymogami konstytucyjnymi.
Przebieg procedury
   8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska skierowała do Rady Europejskiej zalecenie (art. 50), aby ta uznała, że w pierwszym etapie negocjacji prowadzonych z Wielką Brytanią na podstawie art. 50 osiągnięto wystarczające postępy. 15 grudnia przywódcy 27 państw UE potwierdzili, że osiągnięto wystarczające postępy w kwestiach praw obywatelskich, Irlandii i porozumienia finansowego, i przyjęli wytyczne w sprawie przystąpienia do drugiego etapu negocjacji. Również Parlament Europejski w rezolucji z 13 grudnia potwierdził, że poczyniono wystarczające postępy. 20 grudnia Komisja Europejska przesłała Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
  Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r., jak również ogólne zasady i uzgodnienia proceduralne dotyczące prowadzenia negocjacji, określone w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r., nadal obowiązują w całości na tym etapie negocjacji.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.