Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało  informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.). Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł.

Podstawowe informacje zawarte w dokumencie:
• Od uruchomienia programów do końca grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 31 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę 278,2 mld zł, w tym w części  dofinansowania UE 172,0 mld zł (53 proc. alokacji). Wartość zakontraktowanych w 2017 r. projektów wyniosła 163,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 98,9 mld zł.
• Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec 2017 r. ponad 54,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 39,2 mld zł, co stanowi 12 proc. alokacji. W samym 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 33,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 23,4 mld zł.
• Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 47,2 mld zł w ramach Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W samym 2017 r. certyfikowano do KE 28,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych.
• Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższą kontraktację (47 proc. w RPO wobec 57 proc. w KPO), poziom płatności beneficjentów (8 proc. w RPO wobec 15 proc. w KPO) oraz wartość certyfikacji wydatków do KE (cel na 2017 r. zrealizowany przez RPO w 53 proc. wobec 102 proc. w KPO).
• Komisja Europejska (KE) wypłaciła państwom członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości ok. 28,8 mld euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 7,7 mld euro. Polska pozostaje liderem państw członkowskich UE pod względem wartości środków wypłaconych przez Komisję.
Za:MRiI

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.