Pół miliona kobiet w Unii Europejskiej i 200 milionów na świecie padło ofiarą obrzezania. Posłowie wzywają do walki z tą barbarzyńską praktyką.

   Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (tzw. obrzezanie kobiet) jest jednym z najbardziej brutalnych naruszeń praw kobiet. Polega ono na częściowym lub całkowitym usunięciu zewnętrznych żeńskich narządów płciowych i jest przeprowadzane najczęściej u dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat, zwykle bez zachowania higieny. Obrzezanie nie ma żadnego uzasadnienia medycznego - może spowodować poważne fizyczne i psychiczne konsekwencje na całe życie.
   Przy okazji przypadającego 6 lutego Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych posłowie powtarzają wezwanie do zaprzestania tej barbarzyńskiej praktyki na całym świecie.
   Obrzezanie kobiet jest nadal wykonywane w niektórych krajach Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu, ale dziewczynki z niektórych rodzin imigrantów nie są bezpieczne nawet w UE, gdzie ten rodzaj okaleczeń jest uważany za przestępstwo.
   Około 500 000 kobiet w całej Europie zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych, a kolejne 180 000 kobiet i dziewcząt zagrożonych jest poddaniu tej praktyce każdego roku.
Kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. honor nie mogą być usprawiedliwieniem dla jakichkolwiek aktów przemocy wobec kobiet” - mówi Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litwa), przewodnicząca Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet.
   W 2013 r. UE przedstawiła nową strategię mającą na celu przerwanie praktyki obrzezania kobiet. Posłowie chcą, aby Komisja Europejska przedstawiła przegląd tego, co do tej pory udało się osiągnąć oraz wzywają do zagwarantowania najwyższych standardów ochrony osobom ubiegającym się o azyl z powodów związanych z obrzezaniem, większej elastyczności w finansowaniu oddolnych działań organizacji pozarządowych oraz poprawy szkolenia. Poza tym posłowie chcą uczulić państwa członkowskie, jeśli chodzi o kwestie związane z wykrywaniem, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem sprawców.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.