Podział miejsc w PE w kadencji 2019-2024, ograniczenie emisji CO2, zacieśnienie współpracy policyjnej, dobrostan pszczół - to niektóre z tematów prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Skład PE po wyborach w 2019 roku
   Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) głosowała we wtorek (23.01) w sprawie podziału miejsc w Parlamencie Europejskim w kadencji 2019-2024. Posłowie proponowali m.in. ustanowienie wspólnej listy wyborczej obejmującej całe terytorium Unii Europejskiej.
Ograniczenie emisji CO2
   W środę (24.01) w Komisji Ochrony Środowiska (ENVI) zostaną poddane pod głosowanie dwa nieformalne porozumienia wynegocjowane przez Parlament Europejski z państwami członkowskimi: pierwsze dotyczy krajowych celów redukcji emisji, a drugie ma służyć zapewnieniu, że każde państwo rekompensuje zmiany w użytkowaniu gruntu (co powoduje emisje gazów) poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami albo poprzez zalesianie. Projekty przepisów te należą do kluczowych unijnych wysiłków na rzecz realizacji postanowień porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych.
Współpraca policyjna
   W czwartek (25.01) posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) zagłosują nad wnioskiem w sprawie utworzenia scentralizowanego systemu wymiany rejestrów karnych obywateli państw trzecich między państwami członkowskimi. Rejestr ma przyczynić się do zintensyfikowania walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.
Praworządność na Malcie
   W tym samym dniu komisje: LIBE i komisja śledcza ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) omówią wyniki wizyty na Malcie, która odbyła się pod koniec listopada ubiegłego roku i miała na celu zbadanie sytuacji praworządności oraz zarzutów o korupcję i pranie brudnych pieniędzy.
Miód i pszczoły
   We wtorek (23.01) w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odbyło się głosowanie w sprawie sprawozdania, w którym posłowie apelowali o lepszą ochronę dobrostanu pszczół, intensyfikację walki z podrabianiem miodu, zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy w UE oraz promowanie korzyści płynących z konsumpcji miodu.
Pamięć o Holokauście
   W środę (24.01) Parlament Europejski uczci ofiary Holocaustu. Wydarzenie odbędzie się tuż przed przypadającą w sobotę, 27 stycznia, 78. rocznicą wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau i obchodzonego tego dnia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystości w PE wezmą udział m.in. pierwsza wiceprzewodnicząca PE Mairead McGuinness, Mosze Kantor, prezydent Europejskiego Kongresu Żydów i Juli Joel Edelstein, przewodniczący izraelskiego Knesetu.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.