Na początku roku unijne instytucje rozpoczną negocjacje ws. wspólnych zasad regulujących unijny rejestr przejrzystości zawierający informacje o działalności różnych grup interesu.

   W grudniu 2017 roku Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada (państwa członkowskie) uzgodniły rozpoczęcie na początku 2018 roku rozmów w sprawie ustanowienia wspólnych zasad, które zwiększą przejrzystość działań przedstawicieli grup interesu na poziomie UE.
   Od 2011 roku Parlament Europejski i Komisja Europejska prowadzą wspólnie publiczny rejestr służący przejrzystości - przedtem obie instytucje prowadziły osobne rejestry (Parlament prowadził swój od 1995 roku). Rejestr ma udzielać odpowiedzi na pytania o to, jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem.
   Od 2014 roku Rada oddelegowuje obserwatora do wspólnego sekretariatu zajmującego się bieżącą administracją rejestru. Oczekuje się, że nowa umowa zapewni pełne uczestnictwo Rady w rejestrze.
Kto rozmawia z UE
   Celem rejestru służącego przejrzystości jest zapewnienie, że osoby, grupy i organizacje reprezentujące szczególne interesy, zainteresowane kontaktami z instytucjami UE, będą publicznie deklarować swoje zainteresowanie i dostarczać informacji na swój temat. Rejestracja jest dobrowolna, ale może być konieczna w przypadku niektórych rodzajów dostępu, na przykład Parlament Europejski wymaga, aby wszyscy prelegenci reprezentujący organizacje, które są uprawnione do uczestnictwa w publicznych posiedzeniach komisji parlamentarnych, byli zarejestrowani.
   Liczba rejestracji stale rośnie. Obecnie w rejestrze figuruje ponad 11 000 organizacji zatrudniających ponad 80 000 pracowników, w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, firmy, związki zawodowe i firmy konsultingowe. Organizacje różnią się znacznie pod względem wielkości i tematów. Prawie jedna piąta wszystkich organizacji ma swoją główną siedzibę w Belgii.
   Państwa członkowskie UE mają różne podejście do regulowania lobbingu, a tylko siedem krajów (Francja, Irlandia, Litwa, Austria, Polska, Słowenia, Wielka Brytania) przyjęło odpowiednie przepisy w tej kwestii.
Stanowisko Parlamentu: skupienie się na większej otwartości
   Mandat przyjęty przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego na nadchodzące negocjacje z Komisją Europejską i Radą zakłada wzmocnienie i poprawę odpowiedzialności instytucji UE oraz zapewnienie przejrzystego i otwartego procesu decyzyjnego na poziomie UE.
   „Polityka otwartości Parlamentu jest podejściem, które chcemy przyjąć podczas przyszłych negocjacji" - powiedziała posłanka Sylvie Guillaume (S&D, Francja), jedna z dwóch głównych negocjatorów Parlamentu w tej sprawie.
   „Parlament Europejski zawsze był liderem debaty na temat przejrzystości. Teraz nadszedł czas, aby wszystkie instytucje UE wykazały jedność w swoim podejściu" - dodała posłanka Danuta Hübner (EPL, Polska), współnegocjatorka z ramienia Parlamentu Europejskiego.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.