Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. To największe i najbardziej kompleksowe porozumienie gospodarcze zawarte do tej pory zarówno przez UE, jak i Tokio. Umowa doprowadzi do powstania strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB.

Wspólne oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i premiera Japonii Shinzo Abe:
W związku z porozumieniem, jakie osiągnęli dzisiaj główni negocjatorzy i które poparli komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström i japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono, z zadowoleniem przyjmujemy zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską (UE) a Japonią.
Zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest wyrazem silnej woli politycznej Japonii i UE, które zdecydowanie stawiają na wolny handel w stosunkach dwustronnych, wysyłając jednocześnie wyraźne przesłanie dla całego świata Oprócz znacznej wartości gospodarczej umowa ma też znaczenie strategiczne. Stanowi ona jasny sygnał dla całego świata, że UE i Japonii zależy na tym, aby światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonowała w oparciu o wolne, otwarte i sprawiedliwe rynki oraz jednoznaczne i przejrzyste zasady, które pozwalają nam szanować i podtrzymywać nasze wartości oraz sprzeciwiać się pokusie protekcjonizmu.
Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią to największa i najbardziej kompleksowa umowa gospodarcza zawarta do tej pory zarówno przez UE, jak i Japonię. Doprowadzi ona do powstania ogromnej strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB. Umowa stworzy ogromne możliwości handlowe i inwestycyjne oraz przyczyni się do umocnienia naszych gospodarek i społeczeństw. Pogłębi też współpracę gospodarczą między Japonią i UE oraz zwiększy konkurencyjność naszych gospodarek – dojrzałych, ale jednocześnie innowacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że po wejściu w życie umowa ta doprowadzi do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i pobudzi tworzenie miejsc pracy, a jednocześnie potwierdzi naszą troskę o zachowanie najwyższych standardów pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów oraz pełną ochronę usług publicznych.
Dzięki umowie o partnerstwie gospodarczym działania UE i Japonii na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu zostaną zintensyfikowane, przede wszystkim w wyniku silnego i jednoznacznego zobowiązania do współpracy w celu wdrożenia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienia paryskiego.
Po zakończeniu negocjacji możemy teraz przeprowadzić wewnętrzne procedury, które poprzedzają podpisanie, ratyfikację i pełne wdrożenie umowy”.
   Umowa handlowa UE – Japonia przyniesie korzyści także Polsce. Jest bowiem szansa, że zwiększy się skala japońskich inwestycji w Polsce i wzrośnie eksport polskich firm na tamtejszy rynek. Umowa w znacznym stopniu zliberalizuje handel produktami spożywczymi dla Europejczyków, ale też otworzy rynek europejski dla japońskiego sektora motoryzacyjnego. Handel między krajami Unii a Japonią obejmuje około 30% światowego PKB.
   „Umowa o wolnym handlu z Japonią to przedsięwzięcie o równie dużym potencjale jak CETA. Za podpisaniem porozumienia przemawia nie tylko zgodność, co do wartości, ale i standardów jakości pomiędzy obiema regionami, ale równie ż komplementarność interesów. Umowa ta jest wyjątkowa, bo jej wyłącznym celem nie jest jedynie zwiększenie eksportu, ale też jasne poparcie wolnego handlu i sprzeciw wobec tendencji protekcjonistycznych, które reprezentuje polityka handlowa administracji Trumpa. Miejmy nadzieję, że porozumienie z Japonią będzie odgrywać rolę „metra z Sevre" dla wszystkich przyszłych umów liberalizujących handel” - mówi Maciej Jeleński, ekspert Konfederacji Lewiatan.
   Po podpisaniu umowy bez wątpienia zwiększy się skala japońskich inwestycji w Unii, w tym także w Polsce, a eksport do Japonii wzrośnie o ok. 10%, w szczególności w sektorze spożywczym.
Umowa o wolnym handlu z Japonią stanowi kamień milowy na miarę 21 wieku.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, PKPP Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.