Współpraca międzyregionalna w zakresie innowacyjnych projektów otrzymuje dodatkowe wsparcie. KE wybrała osiem działających już partnerstw, które mogą liczyć na pomoc ekspercką – zarówno ze strony Komisji jak i firm zewnętrznych. „Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

   Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo.
   Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: „Konkurencyjne regiony będą mogły przedstawić swoje projekty na szerszym forum i połączyć siły z innymi regionami, mogącymi pochwalić się konkurencyjnością w podobnych dziedzinach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE ich dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami. Niewątpliwie zobaczymy wśród nich przyszłych europejskich liderów innowacyjności”.
   W wyniku zaproszenia do wyrażania zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję we wrześniu 2017 r., wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełni jeden lub kilka regionów.
• Partnerstwo 8 regionów pod przewodnictwem Brabancji Północnej (NL), Flandrii (BE) i Regionu Północnego (Norte) (PT) będzie opracowywać wspólne projekty w dziedzinie druku 3D.
• Grupa 9 regionów pod wodzą Flandrii (BE) będzie współpracować w sektorze biogospodarki.
• Bretania (FR) wraz z 3 innymi regionami oraz Estonią skupi się na bezpieczeństwie cybernetycznym.
• Lombardia (IT) we współpracy z 7 innymi regionami postanowiła wyspecjalizować się w gospodarce o obiegu zamkniętym, a konkretnie w utylizacji produktów w celu regeneracji i ponownego wykorzystywania ich komponentów.
• Toskania (IT) wraz z 21 innymi regionami i Estonią będzie wspólnie opracowywać nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania w rolnictwie.
• Szkocja (UK) i Kraj Basków (ES) koordynują realizowane przez 16 regionów wspólne projekty w dziedzinie morskiej energii odnawialnej. W tym partnerstwie uczestniczy też norweski region Sogn og Fjordane.
• Andaluzja (ES) wraz z 5 innymi regionami za swój priorytet tematyczny przyjęła zrównoważone budownictwo.
• Andaluzja (ES) i Emilia-Romania (IT) koordynują grupę 9 regionów, które przedstawią innowacyjne projekty w dziedzinie dużych zbiorów danych i identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym.
   Wymienione partnerstwa otrzymają wsparcie ze strony powołanych w ramach Komisji specjalnych zespołów grupujących ekspertów z działów zajmujących się różną tematyką. Będą oni służyć radą np. w zakresie najkorzystniejszego łączenia środków z różnych funduszy UE w celu finansowania projektów.
   Oprócz tego bezpośredniego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo będzie mogło korzystać z zewnętrznych usług doradczych do wartości 200 tys. euro na cele komercjalizacji i zwiększania skali działalności. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Dalsze działania
   Praca w ramach partnerstw rozpocznie się w styczniu 2018 r. i potrwa do 2019 r.
   Działanie pilotażowe umożliwi testowanie nowych podejść do współpracy międzyregionalnej i dostarczy Komisji podstaw merytorycznych do refleksji na temat inteligentnej specjalizacji po 2020 r.
Kontekst
   W obliczu znacznych zmian wynikających z globalizacji regiony Europy muszą stać się bardziej konkurencyjne i odporne na zmienne warunki. Współpraca umożliwi im wspięcie się na wyższy poziom łańcucha wartości dodanej.
   Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w uwolnieniu potencjału wzrostu swoich regionów, wspierając ich inwestycje w tych niszowych obszarach, w których poszczególne regiony są konkurencyjne (proces ten określa się jako „inteligentną specjalizację).
   Dotychczas przyjęto 120 regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. Na wsparcie ich realizacji przeznaczono kwotę 40 mld euro z funduszy polityki spójności.
   Opisywane działanie pilotażowe w zakresie partnerstw jest częścią nowego zestawu działań przedstawionych przez Komisję w lipcu 2017 r., które mają służyć postępowi inteligentnej specjalizacji i zwiększeniu innowacyjności regionów UE, aby lepiej radziły sobie w zglobalizowanej gospodarce.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.