Młodzież to jedna z grup najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego. Dowiedz się, jakie środki przyjęła UE, by walczyć z bezrobociem młodych i co proponuje Parlament Europejski.

   Młodzież znalazła się wśród grup społecznych najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Stopa bezrobocia wśród młodych obywateli w wieku 15-24 lat wzrosła w UE z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., osiągając maksimum w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), we Włoszech (44,1%, 2014) i Portugalii (40,7%).
Instrumenty wsparcia młodych na rynku pracy
   W 2013 r. państwa członkowskie zgodziły się z zatwierdziły "Gwarancję dla młodzieży". Gwarancja stanowi zobowiązanie polityczne na poziomie UE, aby "zapewnić każdemu młodemu człowiekowi poniżej 25. roku życia ofertę dobrej jakości zatrudnienia, kontynuacji nauki, praktyk lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia formalnego kształcenia"
   Drugim instrumentem jest "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". Inicjatywa jest jednym z głównych źródeł finansowania UE przewidzianych na wspieranie wdrażania programów gwarancji dla młodzieży. Została ona uruchomiona, aby wesprzeć młodych ludzi mieszkających w regionach, gdzie w 2012 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. - do udziału kwalifikuje się ponad 120 regionów w 20 państwach członkowskich, w tym także w Polsce.
   Inicjatywa oraz gwarancja skierowane są w szczególności do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo (tzw. młodzież NEET), w tym do długotrwale bezrobotnych lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy.
   Aby wesprzeć cele realizowane przez gwarancję i poprawić jakość praktyk zawodowych w Europie, uruchomiono również platformę Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.
Rezultaty
    Programem gwarancji dla młodzieży zostało dotychczas objętych 16 mln młodych ludzi, a Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie ponad 1,6 mln młodych ludzi w całej UE - wynika z danych Komisji Europejskiej.
   Chociaż widać już pierwsze pozytywne wyniki ww. programów, to nadal istnieje szereg wyzwań, a różnice między państwami członkowskimi się utrzymują: stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 16,5% w październiku 2017 r., a wśród państw członkowskich o najwyższych wskaźnikach znalazły się: Grecja (40,2%), Hiszpania (38,2%) i Włochy (34,7%). Z kolei najniższe wskaźniki odnotowano w Niemczech (6,6%) i Czechach (7,2%).
Sprawozdanie posłów
   W sprawozdaniu przyjętym 4 grudnia 2017 roku przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych posłowie podkreślają wagę gwarancji i inicjatywy jako narzędzia walki z bezrobociem wśród młodzieży i siły napędowej do reform politycznych, ale wzywają do dalszych usprawnień i lepszego monitorowania, aby odpowiednio ocenić wyniki.
   „Teraz istotne jest, aby państwa członkowskie również odgrywały swoją rolę dzięki skutecznym środkom na szczeblu krajowym" - podkreśla posłanka-sprawozdawczyni Romana Tomc (EPL, Słowenia).
PE zapewnił dodatkowe 116,7 mln euro na finansowanie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w budżecie UE na 2018 r.
   Kwestie związane z edukacją i zatrudnieniem znalazły się w programie European Youth Event, europejskiego spotkania młodzieży, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Strasburgu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.