Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - przekonuje autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego płci i zmiany klimatu.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego
   Zmiana klimatu może oddziaływać na ludzi w różny sposób. Często znaczenie ma nie tylko ich miejsce zamieszkania, ale i płeć.
   4 grudnia Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie poświęcone równości płci w kontekście sprawiedliwości społecznej, w którym wzywa instytucje UE do uwzględnianie tego zróżnicowania w procesie legislacyjnym. "UE i państwa członkowskie muszą poważnie potraktować ruchy ludności spowodowane zmianą klimatu i pracować nad agendą klimatyczną uwzględniającą problematykę płci" - mówi Linnéa Engström (Szwecja, Greens/EFA), autorka sprawozdania.
   Posłanka przekonuje, jak ważne jest, by wziąć pod uwagę aspekt płci w polityce klimatycznej. „Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - stwierdza w sprawozdaniu, dowodząc, że równość płci jest „katalizatorem zrównoważonego rozwoju" i że kobiety powinny być w pełni włączone w kształtowanie polityki w tych kwestiach. „Kobiety są nie tylko ofiarami. Ponieważ często gospodarują gruntami, zarządzają zasobami wodnymi i zużyciem energii, to mogą - o ile są w tym umocnione - skutecznie wprowadzać zmiany, rozwijając strategie łagodzenia i dostosowania w ramach swoich społeczności" - wyjaśnia Engström.
W jaki sposób zmiana klimatu wpływa na sytuację kobiet?
   Z analizy przeprowadzonej na potrzeby prac Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia  badającej związek między płcią a zmianą klimatu wynika, że:
• Kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę w wielu krajach rozwijających się. Kiedy dochodzi do suszy, zwiększa się ich obciążenie pracą, ponieważ muszą iść dalej, aby znaleźć wodę. Dziewczynki ryzykują porzucenie edukacji, ponieważ są potrzebne w domu.
• Choroby rozprzestrzenia się łatwiej w przypadku wzrostu temperatury albo powodzi. Ponieważ kobiety nadal są głównymi opiekunami w wielu społeczeństwach, ich obciążenie pracą wzrasta, a ryzyko infekcji wzrasta. Kobiety w ciąży są szczególnie zagrożone.
• Więcej kobiet pada ofiarą ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, ponieważ to przeważnie one zajmują się dziećmi i osobami starszymi, stawiając często ich dobro ponad swoje. Kobiety są również ograniczone przez inne aspekty ich tradycyjnej roli (np. nie umieją pływać, tradycyjny strój ogranicza ich ruchy).
• W skrajnych sytuacjach zmiany klimatyczne prowadzą do nasilenia migracji. W niektórych przypadkach migrują tylko mężczyźni, a kobiety zostają same z dziećmi, co także stwarza problemy, ponieważ w wielu krajach kobiety nie mają dostępu do zasobów i własności w ten samym stopniu co mężczyźni.
• W sytuacji przesiedleń kobiety i dziewczęta są znacznie bardziej narażone na przemoc seksualną i mają inne potrzeby (np. sanitarne) niż mężczyźni. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety ciężarne i migrujące z dziećmi.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.