W dniu 16 listopada 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce - Kordek przeciwko Polsce (skarga nr 54056/15) – decyzja uznająca oczywistą bezzasadność skargi, oraz Dudek przeciwko Polsce (skarga nr 20811/15) - decyzja zatwierdzająca jednostronną deklarację Rządu.

   Decyzja w sprawie Kordek przeciwko Polsce dotyczyła zarzutu naruszenia art. 6, 8 oraz 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na odmowę prokuratora wytoczenia powództwa w sprawie zaprzeczenia ojcostwa skarżącego. Skarżący, z uwagi na upływ terminu do samodzielnego zaprzeczenia ojcostwa, kilkakrotnie bezskutecznie występował z takim wnioskiem do prokuratora.
Trybunał rozpoznał sprawę w ramach zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji. Nie przychylił się jednak do stanowiska skarżącego. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, że w sprawie skarżącego doszło niewątpliwie do ingerencji w jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, przy czym ingerencja ta była przewidziana prawem. W ocenie Trybunału ingerencja ta była także proporcjonalna. Prokurator zbadał bowiem wnikliwie sprawę, rozważając argumenty przemawiające za i przeciw wytoczeniu powództwa. Odmawiając odwołał się do wątpliwości, które skarżący - w świetle wyników swoich ówczesnych badań stwierdzających znikomą szansę na posiadanie potomstwa - powinien mieć już w momencie narodzin syna. Skarżący pomimo to nie zdecydował się na wytoczenie powództwa w okresie przewidzianym przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W ocenie prokuratora również przedstawiony przez skarżącego dowód z badania DNA nie był wiarygodny. Ostatecznie prokurator wziął pod uwagę chorobę dziecka, co przemawiało za koniecznością nadania priorytetu jego interesom, a nie interesom skarżącego. W ocenie Trybunału procedowaniu w ten sposób nie można było zarzucić arbitralności. Tym samym skargę uznał za bezzasadną.
   Decyzja w sprawie Dudek przeciwko Polsce dotyczyła zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji w związku z długotrwałym stosowaniem w stosunku do skarżącego reżimu kwalifikującego go do kategorii osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne oraz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Rząd zobowiązał się do zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 50 000,00 zł.
   Orzeczenia są dostępne w języku angielskim w bazie orzeczniczej Trybunału (www.echr.coe).
Za: MS

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.