W dniach 2, 16 i 30 marca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował siedem decyzji z dnia 7 i 21 lutego 2017 roku, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzających jednostronne deklaracje Rządu bądź zawarte ze skarżącymi ugody.

   Decyzje w sprawach Osiński przeciwko Polsce (skarga nr 52224/15) oraz Karp przeciwko Polsce (skarga nr 23887/15) dotyczyły zarzutów naruszenia art. 3, 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolości w związku z długotrwałym stosowaniem w stosunku do skarżących reżimu kwalifikującego ich do kategorii osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne oraz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Rząd zobowiązał się do zapłaty na rzecz skarżących kwoty po 25 000 zł.
   Decyzje w sprawach Felbur przeciwko Polsce (skarga nr 34165/16) oraz Dul przeciwko Polsce (skarga nr 35730/16) dotyczyły problematyki niewłaściwych warunków osadzenia, w szczególności panującego w polskich jednostkach penitencjarnych przeludnienia, przez co doszło do naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Rząd zobowiązał się zapłacić skarżącemu Felbur kwotę 19 120 zł, zaś skarżącemu Dul kwotę 17 720 zł.
   Decyzja w sprawie Grześ przeciwko Polsce (skarga nr 66735/11) dotyczyła zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w związku z pozbawieniem skarżącego dostępu do sądu na skutek przedłożenia przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika opinii w przedmiocie odmowy sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w terminie uniemożliwiającym wyznaczenie innego pełnomocnika oraz wniesienia skargi w ustawowym terminie. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Rząd zobowiązał się zapłacić skarżącemu kwotę 8 000 zł.
   Decyzja w sprawie Szafrański przeciwko Polsce (skarga nr 38104/11) dotyczyła zarzucanej przez skarżącego nadmiernej długości tymczasowego aresztowania, przewlekłości postępowania karnego oraz naruszenia przez władze krajowe domniemania niewinności w jego sprawie, przez co miało dojść do naruszenia art. 5 ust. 3, 6 ust. 1 oraz 6 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rząd uznał skargę za zasadną jedynie w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji i tym zakresie zawarł ze skarżącym ugodę zobowiązując się do zapłaty tytułem słusznego zadośćuczynienia kwoty 6 000 zł. W pozostałym zakresie przedłożył pisemne obserwacje, do których skarżący nie ustosunkował się w związku z czym w tym zakresie skarga - w oparciu o art. 37 Konwencji - została skreślona z listy.
   Decyzja w sprawie Wieczorek przeciwko Polsce (skarga nr 61016/14) dotyczyła zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w związku z pozbawieniem skarżącego dostępu do sądu na skutek odmowy zwolnienia od kosztów sądowych. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Rząd zobowiązał się zapłacić skarżącemu kwotę 12 000 zł.
Za: MS

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.