Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe, ambitniejsze cele w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku. Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii.

   28 listopada br., Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dała zielone światło dla zmian w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Nowelizacja obejmuje m.in. ambitniejszy cel w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku (posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii), nowe zasady wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnienie systemów wsparcia promujących własną produkcję energii.
   W obowiązującej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej w  2009 r. ustanowiono, że do 2020 r. 20 % łącznego zużycia energii w UE musi obowiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa). W dyrektywie zawarto również krajowe cele oraz różne mechanizmy, które państwa członkowskie mogą stosować, by je osiągnąć. UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy na drodze do osiągnięcia celów.

Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł [% końcowego zużycia energii brutto]
                                        2015               Cel do roku 2020     
UE                                     16,7                          20
Szwecja                              53,9                          49
Finlandia                             39,3                          38
Łotwa                                 37,6                          40
Austria                                33                             34
Dania                                  30,8                          30
Chorwacja                           29                             20
Estonia                               28,6                           25
Portugalia                           28                              31
Litwa                                  25,8                           23
Rumunia                             24,8                           24
Słowenia                             22                             25
Bułgaria                              18,2                          16
Włochy                               17,5                           17
Hiszpania                            16,2                           20
Grecja                                 15,4                          18
Francja                                15,2                          23
Czechy                                15,1                          13
Niemcy                                14,6                         18
Węgry                                 14,5                         13
Słowacja                             12,9                          14
Polska                                 11,8                          15
Cypr                                     9,4                          13
Irlandia                                 9,2                          16
Zjednoczone Królestwo           8,2                          15
Belgia                                   7,9                          13
Holandia                               5,8                          14
Malta                                    5                             10
Luksemburg                          5                             11
Źródło: Eurostat
Kolejne kroki
   Sprawozdanie posłów trafi pod obrady plenarne na styczniowej sesji w Strasburgu. Jeśli Parlament Europejski przyjmie mandat, posłowie będą mogli rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.