Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają UE i jej państwa członkowskie do działania na rzecz włączenie osób niepełnosprawnych i ich pełnej partycypacji w życiu społecznym.

Sytuacja osób niepełnosprawnych
   Prawie jedna osoba na sześć w UE w wieku co najmniej 15 lat cierpi na jakąś formę niepełnosprawności. Zgodnie z przewidywaniami ze względu na starzenie się populacji ta liczba ma wzrosnąć w najbliższych latach. Wskaźnik ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych jest o 70% wyższy niż średnia z powodu dodatkowych wydatków, niższych dochodów i wyższego bezrobocia. Osoby niepełnosprawne wciąż spotykają się z dyskryminacją, uprzedzeniami i barierami, które osłabiają ich udział w społeczeństwie i gospodarce.
Sprawozdanie Parlamentu
   W czwartek, 30 listopada, Parlament Europejski będzie debatował nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy, które ocenia wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020. Głosowanie odbędzie się tego samego dnia.
   Ogólnym celem europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, którą przyjęto w 2010 roku, jest usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych poprzez promocję dostępności, uczestnictwa i równości we wszystkich dziedzinach życia, podwyższenie zatrudnienia, pobudzenie edukacji włączającej, a także wzmocnienie ochrony socjalnej i zdrowia.
   Strategia jest głównym instrumentem wdrażania na szczeblu UE Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych - prawnie wiążącego traktatu przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. UE i państwa członkowskie muszą realizować cele Konwencji, a wszystkie istniejące i przyszłe przepisy unijne muszą być zgodne z nią zgodne.
   W swoim sprawozdaniu posłowie podkreślają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania i autonomii, ale że nadal należy podjąć więcej środków, aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw i poprawić warunki życia. Posłowie wzywają również do szybkiego przyjęcia dalszych przepisów, takich jak europejski akt w sprawie dostępności.
   „Problem, przed którym stoimy, polega na tym, że rządy postrzegają osoby niepełnosprawne jako problem polityki społecznej (...) Ale niepełnosprawność nie dotyczy tylko do jednego sektora. Niepełnosprawność dotyka wszystkich obszarów społeczeństwa, a wiele rządów i ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy" - wyjaśnia posłanka Stevens.
   W sprawozdaniu zaleca się m.in.: obowiązkowe wymagania dotyczące dostępności przestrzeni publicznych, minimalny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu  w sektorze publicznym i prywatnym, usunięcie barier w celu zagwarantowania edukacji włączającej; w tym pełna dostępność inicjatyw UE takich jak Erasmus+, pełna dostępność numeru alarmowego 112, zwracanie szczególnej uwagi na sytuację kobiet i dzieci niepełnosprawnych.
4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
   3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 6 grudnia w Parlamencie Europejskim odbędzie się 4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. W obradach wezmą udział dziesiątki aktywistów i delegatów organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Europy oraz posłowie i przedstawiciele instytucji UE. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.