Trwa II tura konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że usunięto z niego niektóre najbardziej niepokojące przepisy, zaproponowane rozwiązania wciąż niosą ze sobą poważne zagrożenia. Jednocześnie projekt nie rozwiązuje obecnych problemów w regulowanych obszarach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię prawną do nowej wersji dokumentu.

Dostęp do informacji publicznej – bez najpoważniejszych ograniczeń, ale z dodatkowymi trudnościami
   Projektodawcy zrezygnowali z wprowadzania nowych przesłanek ograniczających dostęp do informacji publicznej (m.in. uporczywość składanych wniosków). Projekt nadal jednak przewiduje, że w przypadku informacji przetworzonych wnioskodawca będzie musiał wykazać istotny interes publiczny już w momencie składania wniosku. Rozwiązanie takie jest błędne, biorąc pod uwagę fakt, że na tym etapie nie jest wiadome, jaki charakter może mieć wnioskowana informacja, ponieważ zależy to od oceny organu administracji.
Trudniejszy dostęp dla obywateli do procesu stanowienia prawa
   Projekt wciąż nie odpowiada na problem pogarszającego się stanu procesu legislacyjnego. W szczególności nie ujednolica sposobu prowadzenia konsultacji publicznych projektów poselskich, senackich, rządowych i opracowywanych przez Prezydenta. Obecnie projekty poselskie nie podlegają obowiązkowi konsultacji społecznych, przez co mogą być wniesione i uchwalone w ciągu tygodnia. Pozostawienie rozwiązań zaproponowanych w projekcie doprowadzi do sytuacji, kiedy organy publiczne nie będą miały obowiązku konsultować projektów, a jednocześnie obywatele, aby wyrazić opinię na ich temat w ramach procedury lobbingu, będą musieli dopełnić nieproporcjonalnie surowych obowiązków informacyjnych. Co więcej, za ewentualną pomyłkę (np. brak aktualizacji zgłoszeń) obywatele będą ponosić odpowiedzialność karną.
Sygnaliści bez odpowiedniej ochrony – obywatelska propozycja lepszej regulacji
   Choć nowa wersja projektu zmniejsza zakres arbitralności decyzji prokuratora o nadaniu statusu sygnalisty, to pozbawienie ochrony osoby, która zyskała już taki status, wciąż pozostaje swobodną decyzją organu ścigania. Ponadto takie gwarancje nadal mają objąć tylko przypadki zgłaszania niektórych nieprawidłowości (m.in. związanych z korupcją czy praniem brudnych pieniędzy).
   W odpowiedzi na brak odpowiedniej ochrony w projektowanych przepisach, Fundacja Batorego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych oraz Instytutem Spraw Publicznych przygotowała roboczą propozycję regulacji faktycznie chroniącej osoby ujawniające nieprawidłowości w miejscu pracy. Nie jest to wersja finalna, ale na tyle pełna, że organizacje zdecydowały się ją przedstawić w ramach drugiej tury konsultacji.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.