Presja na zewnętrzne granice UE pozostaje wysoka - wynika z rocznego sprawozdania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Co to jest EASO?
   Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest utworzoną w 2010 r. agencją UE zapewniającą narzędzia, które pomagają państwom członkowskim przygotować się na napływ osób ubiegających się o azyl i wdrażanie prawodawstwa UE w tej dziedzinie. EASO wspiera również państwa członkowskie, które borykają się z konkretnymi problemami związanymi z azylem.
   „Główną ideą Europejskiej Agencji Azylowej jest to, że musimy współpracować, że potrzebujemy europejskiego rozwiązania. Nie chodzi o rozwiązanie dla poszczególnych państw członkowskich, ale o jedno wspólne europejskie rozwiązanie" - mówił poseł sprawozdawca Péter Niedermüller (S&D, Węgry).
   Intensywne przepływy migracyjne w 2015 roku doprowadziły do konieczności zmiany wspólnego europejskiego systemu azylowego. Parlament Europejski przygotował sprawozdanie, w którym wezwał do wzmocnienia obecnego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, który miałby stać się agencją UE ds. azylu i służyć państwom członkowskim pomocą w sytuacjach kryzysowych oraz monitorować sposób, w jaki organy krajowe państw członkowskich stosują prawodawstwo UE.
   Co roku Europejski Urząd Wsparcia dziedzinie Azylu (EASO) przedstawia swoje ustalenia dotyczące sytuacji azylu w UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie).
   Raport 2016 został przedstawiony w Komisji Wolności Obywatelskich we wtorek, 21 listopada 2017 r.
Roczne sprawozdanie EASO
   W 2016 r. 1,3 miliona osób ubiegało się o azyl w UE, o 7% mniej niż w 2015 r. 32% wnioskodawców miało mniej niż 18 lat.
   26% wszystkich wniosków pochodzi od Syryjczyków, a następnie: Afgańczyków, Irakijczyków, Pakistańczyków i Nigeryjczyków, których liczba wzrosła o 51% od 2015 r., wpisując się w ogólny wzrost migracji z Afryki Subsaharyjskiej.
   W 2016 roku wykryto ponad 511 000 nielegalnych przekroczeń granicy zewnętrznej UE, z tego 382 000 dotyczyło nowo przybyłych z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. Warto zaznaczyć, że po wejściu w życie umowy UE-Turcja liczba nielegalnych przekroczeń granicy na trasie Turcji spadła z 885 366 w 2015 r. do 182 534 w 2016 roku.
W pierwszej instancji podjęto 1 148 680, a 688 750 spośród nich było pozytywnych. Obywatelom Syrii, Erytrei i Iraku nadal najczęściej udziela się azylu w UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.