Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom przyjętym przez Parlament 14 listopada br. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

   Nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie luk prawnych wynikających ze zróżnicowania systemów ochrony konsumenckiej w poszczególnych krajach UE. Uprawnienia śledcze i wykonawcze tych organów powinny obejmować między innymi:
- prawo do żądania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców,
- możliwość dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo,
- uprawnienie do nałożenia obowiązku wyraźnego wyświetlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treści cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki,
- nakładanie kar, w tym grzywien i czasowych mandatów,
- informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie.
Ochrona „zbiorowych interesów” konsumenckich
   Komisja Europejska będzie koordynować działania w przypadkach, gdy dochodzi do naruszenia przepisów uznanego za „powszechne o wymiarze unijnym”, a więc takiego, które jest szkodliwe dla konsumentów w co najmniej dwóch trzecich państw członkowskich zamieszkałych łącznie przez co najmniej dwie trzecie ludności”
   Jednym z kluczowych postulatów Parlamentu podczas negocjacji z Radą było zwiększenie zaangażowania organizacji konsumenckich i wykorzystanie ich możliwości w zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych z sieci. Stowarzyszenia konsumenckie mogą wiedzieć o nich wcześniej niż urzędy i sygnalizować te naruszenia.
   „Nowe przepisy wzmocnią i usprawnią współpracę między wszystkimi podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów, tak aby łatwiej było im monitorować przestrzeganie przepisów i rozwiązywać problemy związane z transgranicznymi naruszeniami prawa. Organy krajowe, Komisja i organizacje konsumenckie, działając wspólnie, stworzą skuteczny mechanizm przeciwdziałania praktykom nieuczciwych handlowców, zarówno internetowych, jak i aktywnych poza siecią, oraz egzekwowania praw konsumentów na jednolitym rynku" - powiedział Sprawozdawczyni, Olga Sehnalová (S&D, Czechy).
Dalsze etapy
   Przepisy przyjęte przez Parlament stosunkiem głosów 591 do 80, przy 15 głosach wstrzymujących się, muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, aby mogły wejść w życie, następnie będzie obowiązywało dwudziestoczteromiesięczne vacatio legis.
Przykłady nieuczciwych praktyk
   Nowe przepisy pozwolą wyeliminować takie odnotowane działania handlowe jak:
- krótkotrwała sprzedaż promocyjna na terenie UE biletów przez linię lotniczą, która następnie anulowała zniżkowe bilety;
- długoterminowy abonament kryjacy się za ofertą „wypróbowania” telefonu za 1 €;
- projektowanie i sprzedaż przez internet mebli przez oferenta, który przeprowadził się 4 razy w ciągu 3 lat i które nigdy nie zostały dostarczone do klienta;
- dyskryminacja klientów ze względu na kraj ich pochodzenia przez agencje wynajmu samochodów (na przykład w zakresie ceny - wiele takich skarg trafia do Europejskich Centrów Konsumenckich).
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.