Tuż przed szczytem Partnerstwa Wschodniego Parlament Europejski proponuje nowe sposoby zintensyfikowania stosunków UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. Państwa te ciężko pracują, by zacieśnić stosunki z UE pomimo silnego oporu ze strony Rosji. Obecnie korzystają one już z ruchu bezwizowego z UE i ze zwiększonych możliwości, które dają umowy o wolnym handlu z UE.

   W projekcie sprawozdania przyjętym 10 października br. przez parlamentarną Komisję Spraw Zagranicznych wzywa się do pogłębienia tej współpracy i znalezienia nowych sposobów wspierania wschodnich sąsiadów UE, zwłaszcza Ukrainy, Gruzji i Mołdawii - trzech państw, które osiągnęły znaczny postęp we współpracy z Unią.
    Posłowie proponują m.in. utworzenie funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Fundusz ma być narzędziem rozwoju umożliwiającym szybką i elastyczną reakcję UE w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe i pokryzysowe. Fundusz połączyłby wkłady publicznych i prywatnych darczyńców na inwestycje w projekty mające na celu poprawę struktur społeczno-gospodarczych ww. państw.
   W sprawozdaniu zaleca się także zwiększenie wsparcia dla reform gospodarczych i modernizację obecnego partnerstwa jako sposobu wynagradzania postępów w zakresie zorientowanych na integrację z UE reform przeprowadzanych przez kraje partnerskie.
   „Stworzenie modelu Partnerstwa Wschodniego Plus dla krajów stowarzyszonych z możliwością przyszłego członkostwa w unii celnej, energetycznej i cyfrowej ma kluczowe znaczenie" - mówi współsprawozdawczyni Laima Andrikienė (EPL, Łotwa).
   Powyższe środki mają uzupełnić struktury i projekty dotyczące współpracy i rozwoju w regionie już prowadzone przez UE.
   We wniosku podkreślono potrzebę utrzymania presji na Rosję, aby rozwiązać konflikty terytorialne z udziałem tych krajów. Jest to szczególnie istotne w chwili, gdy obowiązujące sankcje UE wobec Rosji wygasną w styczniu 2018 r.
   „Od 2009 roku, w którym zainaugurowano Partnerstwo Wschodnie tworzące ramy współpracy między UE a wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią, kontekst polityczny zmienił się diametralnie” - uważa posłanka Andrikienė. „Zmiany są spowodowane agresją militarną Rosji wobec Ukrainy w 2014 r., aneksją Krymu i kontynuowaniem okupacji wschodniej Ukrainy przez rosyjskich pełnomocników, a także zamrożonymi przez Kreml konfliktami, które pozostają nierozwiązane w Mołdawii i Gruzji" - wyjaśnia, dodając, że pomimo "rosyjskiego mieszania się" Ukraina, Gruzja i Mołdawia, trzy kraje partnerskie, mają teraz umowy stowarzyszeniowe z UE i umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA).
   Współsprawozdawca Knut Fleckenstein (S&D, Niemcy) dodaje, że Partnerstwo to znacznie więcej niż umowy. „Celem Partnerstwa jest budowanie zaufania i promowanie współpracy między wszystkimi partnerami w celu osiągnięcia konkretnych korzyści dla ludzi, takich jak poszanowanie podstawowych wolności, lepsze standardy życia i perspektywy na przyszłość, ułatwianie kontaktów międzyludzkich".
Kolejne kroki
   Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej jeszcze w tym miesiącu. Zostanie także przedłożone Radzie, Komisji Europejskiej i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych do rozpatrzenia na zbliżającym się szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada.
   „Musimy zadbać o to, aby wyniki szczytu były konkretne i poświęcone długofalowym inwestycjom i dobrobytowi ludzi w poszczególnych krajach. Wsparcie UE dla reform gospodarczych ma bardzo duże znaczenie dla obywateli" - mówi posłanka Andrikienė.
   „Skuteczne Partnerstwo Wschodnie musi zmniejszać nierówności społeczno-gospodarcze i korupcję, lepiej łączyć kraje uczestniczące w obszarach transportu, infrastruktury i energii, umożliwiać ruch bezwizowy na krótkoterminowe pobyty i zwiększać możliwości wymiany edukacyjnej i kontaktów międzyludzkich" - dodaje Knut Fleckenstein.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.