Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. „Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

   KE opublikowała sprawozdanie z wyników Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) za 2015 i 2016 r. Sprawozdanie potwierdza, że fundusz jest jednym z najważniejszych przejawów europejskiej solidarności w graniach określonych w ustanawiających go przepisach oraz w miarę dostępnych środków budżetowych. Dzięki funduszowi udało się pomóc 19 500 pracownikom w dostosowaniu się do zmieniających się struktur handlu oraz konsekwencji kryzysu gospodarczego i finansowego w tym okresie.
   Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, tak skomentowała sprawozdanie: „Te wyniki pokazują, jaką wartość dodaną wnosi Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, umożliwiając udzielanie pomocy zwolnionym pracownikom, którzy mają trudności ze znalezieniem nowej pracy. Intensywne wsparcie o wartości 70 mln euro ze środków funduszu opłaciło się: w 2015 i 2016 r. 9 072 pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia, ponownie znalazło zatrudnienie, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy. Przypadająca w tym roku 10. rocznica utworzenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji potwierdza, że potrafimy w Europie okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem”.
   Na koniec okresu wdrażania środków dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 9 072 pracowników, czyli około połowa pracowników, którzy byli nimi objęci, po roku znalazło nowe zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą. W tym samym czasie dodatkowe 645 osób kształciło się lub szkoliło, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Państwa członkowskie poinformowały, że sytuacja osobista, szanse na zatrudnienie i poczucie własnej wartości pracowników objętych wsparciem uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i oferowanym usługom. Tak było nawet w przypadku tych, którzy nie znaleźli nowej pracy bezpośrednio po zakończeniu okresu wsparcia.
   Te pozytywne wyniki są zachęcające, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne warunki, w jakich zostały osiągnięte. Sytuacja na rynku pracy w niektórych państwach członkowskich była niezwykle trudna w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Masowe zwolnienia miały miejsca na terenach, na których stopa bezrobocia i tak była wyższa od średniej. Wielu objętych wsparciem pracowników to osoby o niskich kwalifikacjach lub należące do grup będących w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. To potwierdza po raz kolejny, że unijne środki, takie jak te pochodzące z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, mogą przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza tym członkom naszych społeczeństw, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.
Informacje ogólne
   Bardziej otwarty handel z resztą świata przynosi ogólne korzyści pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale może to być okupione likwidacją miejsc pracy, zwłaszcza we wrażliwych sektorach gospodarki i wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. Dlatego Komisja zaproponowała stworzenie specjalnego funduszu, aby pomagać tym, którzy dostosowują się do konsekwencji zmian w strukturze handlu lub którzy stracili pracę w wyniku kryzysu gospodarczego.
   Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. Umożliwia finansowanie środków dostosowanych do specyficznej sytuacji każdego pracownika, takich jak:
• intensywna, zindywidualizowana pomoc w poszukiwaniu pracy,
• szkolenia zawodowe, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu,
• zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków,
• wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
• doradztwo i wsparcie w czasie trwania całego procesu.
   W tym roku przypada 10. rocznica powołania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który utworzono w 2007 r. Od tego czasu do funduszu wpłynęło 147 wniosków Opiewały one na kwotę ok. 600 mln euro na pomoc dla ok 137 600 pracowników i 2 944 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach.
   W 2015 i 2016 r. ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji skorzystało 19 500 zwolnionych pracowników oraz 1 251 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach (tzw. młodzież NEET). Wkład UE wyniósł ponad 70 mln euro i został uzupełniony dodatkową kwotą 48 mln euro ze środków krajowych. O pomoc z funduszu wystąpiło 11 państw członkowskich: Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.