25 października br. Parlament Europejski poparł wspólny elektroniczny system służący przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich podróżnych spoza UE. Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował informacje o obywatelach państw trzecich, takie jak imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twarzy, data i miejsce wjazdu, wyjazdu lub odmowy wjazdu na obszar Schengen. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE, jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen.

   System EES ułatwi sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na krótki termin - 90 dni w 180-dniowym okresie.
   System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocześnie ułatwi wykrycie osób przekraczających dozwolony czas pobytu oraz sfałszowanych dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości.
Przechowywane dane
- Dane będą przechowywane przez trzy lata, a w przypadku osób przedłużających pobyt przez pięć lat;
- Dane przechowywane przez EES mogą zostać udostępnione w celu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom kryminalnym, ich wykrywania lub ścigania.
Dostęp do danych
   Nowy system będzie rejestrował różne dane i dzielił się informacjami z punktami kontroli granic zewnętrznych, aby powstrzymać nielegalny wjazd i rejestrować przypadki przedłużenia pobytu.
• Informacje przechowywane w nowym systemie będą dostępne dla władz odpowiedzialnych za kontrolę granic oraz wydawanie wiz
• Europol również będzie miał dostęp do danych                                                                                                   
• Władze krajowe odpowiedzialne za politykę azylową nie będą miały dostępu do danych
Bułgaria i Rumunia są częścią EES
   EES będzie obsługiwany przez państwa członkowskie, które w pełni stosują przepisy strefy Schengen lub państwa niestosujące w pełni tych przepisów, ale które:
• Zakończyły ewaluację Schengen
• Posiadają pasywny dostęp do Systemu informacji wizowej (VIS)
   Augustin Diaz de Mera (EPP, ES), sprawozdawca, powiedział: "System wjazdu/wyjazdu pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przekraczanie granicy. Pomoże również w wykrywaniu terrorystów i innych przestępców ukrywających się pod fałszywą tożsamością".
Kolejne kroki
   Projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z państwami członkowskimi, został przyjęty 477 głosami za, przy 139 głosach przeciw oraz 50 wstrzymujących się od głosu.
EES ma zacząć funkcjonować w 2020 r.
   25 października posłowie przyjęli także konieczne poprawki integrujące nowy system EES oraz Kodeks Graniczny Schengen 496 głosami za, przy 137 głosach przeciw oraz 32 wstrzymujących się od głosu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.