Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków. Zmiany w przepisach, przyjęte dzisiaj (24.10) przez Parlament Europejski, skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

   Władze krajowe będą miały 6 miesięcy, zamiast 12, na wprowadzenie decyzji UE. Ulepszona zostanie również wymiana informacji poprzez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).
   NPS są związkami chemicznymi, które nie są nielegalne i można je otwarcie sprzedawać, mimo, że ich działanie jest podobne do działania nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, marihuana lub ecstasy. Jednak po objęciu zakazem i wycofaniu z rynku, produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż substancji uznanych za niebezpieczne, może być zagrożona maksymalną karą, co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności, tak jak w przypadku innych nielegalnych narkotyków.
   Wzmocniona została także rola Europolu, który, z pomocą systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka, będzie sprawdzał, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.
   Parlament wprowadził zmiany w przepisach dotyczących EMCDDA, 609 głosami za, przy 19 głosach przeciw oraz 29 wstrzymujących się od głosu, natomiast zmiany w dyrektywie dotyczącej przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, w drugim czytaniu, zostały przyjęte bez głosowania.
   Michal Boni (EPP, PL), odpowiedzialny za zmiany w rozporządzeniu EMCDDA, podkreślił: „254 osoby zmarły w UE, w 2016 roku, w wyniku spożycia nowej substancji psychoaktywnej. Ochrona zdrowia obywateli, zwłaszcza młodych, jest naszym moralnym i politycznym obowiązkiem. Zapewniamy szybszą reakcję przeciwko NPS oraz lepszą koordynację pomiędzy krajami”.
Kolejne kroki
   Państwa członkowskie UE mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian w dyrektywie do przepisów krajowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać, z końcem okresu przejściowego.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.