Węgierski podatek od pojazdów samochodowych jest niezgodny z układem stowarzyszeniowym EWG–Turcja. Podatek ten stanowi bowiem opłatę o skutku równoważnym z cłem, której nakładanie jest zabronione przez ów układ – orzekł 19 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.

   Istanbul Lojistik jest turecką spółką, która wykonuje przewóz drogowy z Turcji do UE. W marcu 2015 r. węgierskie organy podatkowe stwierdziły, że węgierski podatek od pojazdów samochodowych nie został uiszczony za ciężarówkę tej spółki przewożącą produkty tekstylne z Turcji do Niemiec.
   Następnie węgierskie organy nakazały Istanbul Lojistik zapłatę omawianego podatku w kwocie 60 000 HUF (ok 200 EUR) oraz wymierzyły wspomnianej spółce grzywny w wysokości 600 000 HUF (ok 2000 EUR). Istanbul Lojistik wniosła wówczas do Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (sądu administracyjnego i pracy w Segedynie, Węgry) skargę na decyzje tych organów. Spółka ta podniosła między innymi, że omawiany podatek stanowi opłatę o skutku równoważnym z cłem, której nałożenie w kontekście handlu towarami między UE i Turcją jest zabronione na mocy decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja1 w sprawie wykonania postanowień układu stowarzyszeniowego EWG-Turcja2 dotyczących ostatniego etapu unii celnej.
   Węgierski sąd zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy kwestionowany podatek jest zgodny ze wspomnianą decyzją. 
   W ogłoszonym wyroku Trybunał przypomniał przede wszystkim, że na mocy wspomnianej decyzji w stosunkach między Unią i Turcją znosi się cła przywozowe lub wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym z cłem. W tym względzie Trybunał wyjaśnił, że przepisy tej decyzji muszą być interpretowane zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym postanowień traktatu FUE w zakresie swobody przepływu towarów.
   Trybunał podkreślił, że każde, jednostronnie ustanowione obciążenie pieniężne, niezależnie od jego nazwy, metody poboru i kwoty, nakładane na towary w związku z przekroczeniem przez nie granicy, a niebędące cłem w ścisłym tego słowa znaczeniu, stanowi opłatę o skutku równoważnym z cłem.
   Następnie Trybunał zaznaczył, iż opłata, dla której zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego jest przewóz towarów i która pobierana jest nie od produktów jako takich, lecz od niezbędnej usługi związanej z danym produktem, może również podlegać wymogom wynikającym z zasady swobodnego przepływu towarów. W tym kontekście Trybunał stwierdził, że kwota rozpatrywanego podatku zależy od kryteriów związanych między innymi z ilością towaru, jaki może być przewożony, jak również od jego miejsca przeznaczenia. W konsekwencji Trybunał stwierdził że jakkolwiek podatek od pojazdów samochodowych nie jest pobierany od produktów jako takich, to obciąża on towary przewożone pojazdami zarejestrowanymi w Turcji w momencie przekraczania granicy węgierskiej, a nie usługę przewozu jako taką. 
   W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że kwestionowany podatek, który jednostronnie obciąża towary z powodu przekroczenia przez nie granicy, jest opłatą o skutku równoważnym z cłem w rozumieniu decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia, a więc jest niezgodny z ta decyzją.
1 Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. dotycząca wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej (Dz.U. 1996, L 35, s. 1). 2 Układ ustanawiający stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisany w Ankarze dnia 12 września 1963 r. przez Republikę Turcji oraz przez państwa członkowskie EWG i Wspólnotę, zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w imieniu Wspólnoty decyzją 64/732/EWG Rady z dnia 23 grudnia 1963 r. (Dz.U. 1964, 217, s. 3685).
Za: curia

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.