Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał, że przedsiębiorca, który odmówił wydrukowania materiałów reklamowych organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT, popełnił wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń.

   Przedsiębiorca odmowę wydrukowania materiałów reklamowych uzasadnił niechęcią do przyczyniania się do "promocji ruchów LGBT" (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) pracą firmy. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, odmowa wykonania publicznie oferowanej usługi wyłącznie ze względu na związek treści zamawianych materiałów reklamowych z organizacjami działającymi na rzecz praw osób LGBT stanowi naruszający godność przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze dostępu do usług. Rzecznik przekazał sprawę do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, który skierował wniosek o ukaranie w sprawie umyślnego, bez uzasadnionej przyczyny, odmówienia świadczenia usługi, tj. popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń. W dniu 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał, że przedsiębiorca jest winny popełnienia tego wykroczenia i wskazał, że jego przekonania nie uzasadniają odmowy wykonania usługi. Sąd odstąpił od wymierzenia kary.
   Dyskryminacja w dostępie do usług - w tym odmowa świadczenia usługi wyłącznie ze względu na orientację seksualną - jest niezgodna z prawem. Jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich badań, zaledwie 25% Polaków wie, że dyskryminacja w dostępie do usług jest zakazana przez prawo.
Za: RPO

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.