18 października przypada Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - dowiedz się, co robi Parlament Europejski, by walczyć z tym rodzajem przestępczości.

   Między 2013 i 2014 rokiem państwa Unii Europejskiej wykryły 15 846 ofiar handlu ludźmi (zarejestrowanych, zidentyfikowanych i domniemanych), z czego 76% stanowiły kobiety i dziewczęta - wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Rzeczywista liczba ofiar jest jednak znacznie wyższa.
   Ponad dwie trzecie (67%) zarejestrowanych padłą ofiarą handlu na cele wykorzystania seksualnego, 21% - pracy przymusowej, a 12% - żebractwa, handlu organami, niewolnictwa domowego i in. Większość zidentyfikowanych ofiar to obywatele UE.
Działania Parlamentu Europejskiego
   W 2011 roku posłowie przyjęli dyrektywę w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, która reguluje zarówno kwestie związane z zapobieganiem tego rodzaju przestępstwom, jak i wsparcie dla ofiar i ściganie sprawców.
   W 2016 roku posłowie zajęli się przeglądem europejskiej legislacji mającej na celu walkę z handlem ludźmi i w rezolucjach przyjętych w maju i lipcu zalecili szereg środków, które miałyby poprawić jej skuteczność. Posłowie wezwali państwa członkowskie do wdrożenia już obowiązującego prawa oraz do zapewnienia lepszej ochrony ofiarom.
Handel ludźmi na świecie
   Szacuje się, że na świecie ofiarą pracy przymusowej pada około 21 mln ludzi. Ponad 70% ofiar handlu ludźmi na świecie to kobiety i dziewczęta.
   „Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, w tym wymiana lub przekazanie kontroli nad tymi osobami, z zastosowaniem groźby lub przemocy bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, w celu wyzysku.”
Definicja przestępstw dotyczących handlu ludźmi, art. 2. dyrektywy z 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar 
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.