Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera główne założenia unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE, którego Polska była inicjatorem i który nasz kraj aktywnie wspiera. Nowa regulacja, co istotne, konstytuuje zasadę swobodnego przepływu danych nieosobowych, kluczową dla rozwoju rynku dostaw infrastruktury chmurowej w Europie.

   „Wejście w życie rozporządzenia ułatwi polskim przedsiębiorcom konkurowanie z firmami z innych państw, także w aspekcie transgranicznym i przyczyni się do wzmocnienia jednolitego rynku cyfrowego” - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
   Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem odnotowuje, że koncepcja zakresu terytorialnego przyjęta w projekcie rozporządzenia jest w dużej mierze spójna z RODO, tym samym obejmuje przechowywanie i przetwarzanie danych (nieosobowych) podmiotów rezydujących lub mających siedzibę w Unii Europejskiej, bez względu na to czy dostawca usług ma siedzibę w Unii, czy też nie.
   „Firmy z zadowoleniem przyjmują, że w projekcie rozporządzenia prawodawca unijny skoncentrował się na zdefiniowaniu obowiązków państw członkowskich w obszarze free flow of non- personal data, w tym, obowiązku eliminacji istniejących krajowych ograniczeń w zakresie lokalizacji danych oraz obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych, które wprowadzają nowe obowiązki lub zmieniają dotychczasowe wymogi w omawianym zakresie. Za uzasadnione i proporcjonalne uznajemy ograniczenie dotyczące lokalizacji danych wyłączenie ze względu na bezpieczeństwo publiczne” - dodaje Aleksandra Musielak.
   Lewiatan popiera również miękkie podejście do obowiązków przenaszalności (portabilty obligations). Prawo do migrowania usług chmurowych pomiędzy różnymi dostawcami czy pomiędzy chmurą publiczną a prywatną zostało zastąpione koncepcją wypracowania przez branżę internetową zasad postępowania (industry - led codes of conduct) w tym zakresie.
Za: Konfederacja Lewiatan

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.