W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, oceniającym poziom opieki zdrowotnej (prawa pacjenta, dostępność świadczeń i leków, wyniki leczenia), wypadamy słabo. W 2015 roku pierwsze miejsce zajęła Holandia, Niemcy- 7, Czechy- 13, Słowacja- 24, Polska- 34. W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej niezbędne są zarówno zmiany organizacyjne, jak i zwiększenie publicznych nakładów.

Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji Lewiatana i Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan:
   O ile prywatne wydatki na zdrowie w naszym kraju są na średnim poziomie - 1,8% PKB, wobec 1,2% w Czechach, 1,4% w Holandii, 2,2% w Słowacji, 2,6% w Niemczech, o tyle wydatki publiczne na zdrowie w Polsce są niskie - 4,5% PKB, wobec 5,8% w Słowacji, 6,3% w Czechach, 8,7% w Niemczech i 9,5% w Holandii.
   Obietnicę rządu zwiększenia nakładów publicznych na opiekę zdrowotną do 6% PKB w 2025 roku trudno uznać za satysfakcjonującą, ponieważ wykracza poza kadencję wyborczą, nie precyzuje harmonogramu dojścia i źródeł finansowania, nie uwzględnia skutków starzenia się społeczeństwa.
   Proponujemy ponadpartyjne porozumienie o stopniowym zwiększaniu publicznych wydatków na zdrowie o 0,5% PKB rocznie kosztem ograniczenia przywilejów emerytalnych, rentowych i podatkowych. Jest to propozycja korzystna dla ogółu społeczeństwa. Poprawa jakości opieki zdrowotnej przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia i produktywności pracowników i w rezultacie poprawi się zarówno zdrowotny, jak i materialny komfort życia.
   Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną powinno być połączone ze zmianą struktury kosztów: zwiększeniem liczby pracowników opieki zdrowotnej i podwyższeniem ich wynagrodzeń, a jednocześnie z ograniczeniem kosztów utrzymania szpitali w wyniku ich konsolidacji i likwidacji nadmiaru łóżek.
  W porównaniu do innych państw europejskich mamy zbyt mało lekarzy i pielęgniarek (220 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców wobec 340 w Holandii), a zbyt dużo łóżek szpitalnych (660 łóżek na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce wobec 250 w Szwecji). W rezultacie pacjenci są przetrzymywani w szpitalach zdecydowanie zbyt długo, co generuje zbędne koszty. Ograniczenie liczby łóżek i konsolidacja szpitali przyniesie korzyści skali i specjalizacji w postaci obniżenia kosztów i podniesienia jakości leczenia. Dodatkowe korzyści przyniesie ograniczenie leczenia szpitalnego na rzecz szybszego i tańszego leczenia ambulatoryjnego.
Za: Konfederacja Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.