Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim stanowisku Fundacja podkreśliła, że docenia wysiłki polskich władz podejmowane na przestrzeni lat w celu upowszechniania i wdrażania standardów wypracowanych przez Radę Europy. Jednak wciąż istnieje wiele orzeczeń, z których wytyczne nie zostały zrealizowane przez polskie władze i prace legislacyjne wymagają zintensyfikowania.

Potrzebne wsparcie parlamentu
   Fundacja odniosła się również do problemów instytucjonalnych, podkreślając, że pełnej implementacji wyroków nie służy brak powołania przez obecny Parlament Podkomisji Stałej ds. Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Działalność takiej Komisji została zainicjowana w poprzedniej kadencji.  „Powstanie podkomisji w 2014 r. spotkało się z dużą aprobatą instytucji krajowych, jak również Rady Europy, która od dawna apelowała o większe zaangażowanie parlamentów krajowych w proces wykonywania wyroków. Wagę udziału Parlamentu w monitoringu wdrażania wyroków, niejednokrotnie podkreślało też m.in. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy” – wskazuje Dominika Bychawska-Siniarska, członek Zarządu HFPC.
Wciąż dochodzi do naruszeń
   „W przygotowanym raporcie Fundacja dokonała analizy implementacji wyroków w kluczowych sprawach, w których z reguły nadal dochodzi do naruszeń, m.in. w sprawach dotyczących domów pomocy społecznej, statusu więźnia niebezpiecznego, problemów związanych z tymczasowym aresztowaniem oraz przewlekłością postępowań” – wskazuje adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. W dokumencie szczególną uwagę poświęcono również wykonywaniu orzeczeń dotyczących wolności słowa oraz braku nowelizacji Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Szczegółowo przeanalizowano również zgodność działania władz krajowych z rekomendacjami zawartymi w wyrokach dotyczących więzień CIA.
Jednostronne deklaracje
   W raporcie podkreślono też, że wiele polskich spraw kończy się złożeniem jednostronnej deklaracji przez Rząd, co powoduje, że Komitet Ministrów Rady Europy ma ograniczone możliwości nadzoru nad ich wykonaniem i monitorowaniem ich wpływu na praktykę w kraju. „W tym zakresie musi nastąpić zmiana instytucjonalna w procedurach prac Komitetu Ministrów” – zaznaczyła Fundacja.
   Pełna treść Raportu jest dostępna na stronie Helsińskiej Fundacji.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.