11 października w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za działalność prospołeczną i proeuropejską.

   Wyróżnienie otrzymują osoby i organizacje, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej współpracy i wzajemnego zrozumienia między obywatelami państw UE. Jury pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej PE Sylvie Guillaume (S&D, Francja) nagrodziło 49 laureatów z 26 państw członkowskich, w tym z Polski:
Ewę Dados, działaczkę społeczną z Lublina zgłoszoną przez posła do PE Krzysztofa Hetmana. Ewa Dados jest dziennikarką Polskiego Radia Lublin, zaangażowaną w pracę na rzecz chorych i niepełnosprawnych - dzieci i ludzi dorosłych w potrzebie. Pomysłodawca i organizator wielu akcji i koncertów charytatywnych. Autorka cyklicznych programów radiowych o charakterze edukacyjno-poznawczym dla dzieci i dorosłych. Autorka Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, realizowanej od 1993 roku. Laureatka wielu nagród i wyróżnień za twórczość i pracę społeczną. Kawaler Międzynarodowego „Orderu Uśmiechu”.
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” zgłoszone przez posłankę do PE Julię Piterę. Stowarzyszenie działa na polu zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji, edukacji i kultury poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Prowadzi dla osób niewidomych Kiosk z prasą, Internetowy Klub Filmowy, Niewidzialną Galerię Sztuki oraz Festiwal Kultury i Sztuki. Zapewnia 3000 osobom niewidomym samodzielny stały dostęp do 64 tytułów czasopism z otwartego rynku prasowego, do filmów z audiodeskrypcją, do dzieł sztuki oraz realizacji pasji artystycznych.
Stowarzyszenie Drogami Tischnera z Łopusznej zgłoszone przez posłankę do PE Różę Thun. Stowarzyszenie zajmuje się tworzeniem środowiska oświatowego integrującego młodzież, nauczycieli i wychowawców wokół spuścizny filozoficznej ks. prof. Józefa Tischnera i takich wartości jak wolność, dialog, szacunek, tolerancja dla odmienności drugiego człowieka, godność, równość, spójnych z Europejską Kartą Praw Podstawowych. Koncentruje się na prowadzeniu dialogu społecznego, łączącego pokolenia, środowiska i przedstawicieli różnych grup społecznych i wyznań.
O Nagrodzie
   Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób i organizacji, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości.
   Tylko posłowie do Parlamentu Europejskiego mają prawo nominować kandydatów do Nagrody. Następnie jury krajowe złożone z posłów wyłania maksymalnie pięciu potencjalnych laureatów z danego państwa członkowskiego i przekazuje je kapitule. Kapituła, złożona m.in. z członków Prezydium Parlamentu, rozpatruje wnioski po konsultacji ze wszystkimi grupami politycznymi i wyłania laureatów. Zwycięzcy zapraszani są na specjalną ceremonię do Parlamentu Europejskiego, podczas której otrzymują dyplomy i pamiątkowe medale.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.