Posłowie Parlamentu Europejskiego obawiają się, że przepełnione więzienia w UE sprzyjają radykalizacji. Wzywają oni władze narodowe do wybierania, kiedy to możliwe, rozwiązań innych niż więzienie.

   Państwa członkowskie UE powinny poprawić warunki panujące w więzieniach oraz zająć się ich przeludnieniem w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników, wspomagania resocjalizacji oraz zapobiegania ryzyku radykalizacji, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek. W celu zapobiegania radykalizacji, posłowie zaproponowali również szkolenia dla pracowników, wywiad więzienny, dialog międzywyznaniowy oraz opiekę psychologiczną.
   Posłowie uważają, że pozbawienie wolności, a szczególnie areszt w oczekiwaniu na proces, powinny być rozwiązaniem ostatecznym, tylko w uzasadnionych przypadkach oraz uważają, że jest ono szczególnie nieadekwatne w przypadku osób wymagających opieki, takich jak nieletni, ludzie starsi, kobiety w ciąży oraz poważnie chorzy.
Alternatywne rozwiązania
   Dla skazanych, którzy nie są zagrożeniem dla społeczeństwa, posłowie popierają rozwiązania takie jak areszt domowy, praca na rzecz społeczności lub elektroniczne kajdanki.
  Parlament zachęca państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich środków na remonty i modernizację więzień, dostosowania zasad pobytu w więzieniu do poziomu stwarzanego ryzyka oraz dostarczenia więźniom zrównoważonego programu zajęć i czasu poza celą. Specjalne potrzeby zatrzymanych kobiet również powinny być brane pod uwagę szczególnie w przypadku ciąży i połogu, uważają posłowie.
   Posłowie ostrzegają również, że prywatyzacja więzień może pogorszyć panujące w nich warunki oraz przestrzeganie praw człowieka. Wskazują na wysoki poziom samobójstw wśród więźniów oraz potępiają politykę rozpraszania więzień, wpływającą negatywnie na związki rodzinne więźniów.
   Sprawozdanie z inicjatywy własnej przyjęto 474 głosami za, przy 109 glosach przeciw oraz 34 wstrzymujących się od głosu.
Fakty
   W 2014 roku, w więzieniach na terenie UE przebywało ponad pół miliona osób, zarówno tych odsiadujących wyrok, jak i tych w areszcie tymczasowym (zgodnie z danymi Eurostatu stanowili oni 20%). Zgodnie z danymi Rady Europy, liczba zatrzymanych przekracza ilość miejsc, w ponad jednej trzeciej zakładów karnych w UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.