Na wniosek Parlamentu Europejskiego Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej sporządził review systemu zarządzania sprawami sądowymi w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie Unii Europejskiej. Zalecenia Trybunału Obrachunkowego zostaną objęte refleksją obu sądów na temat ich organizacji i metod pracy.

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją sądowniczą o jedynych w swoim rodzaju cechach z uwagi na zadania, jakie zostały powierzone traktatami składającym się na nią sądom oraz z uwagi na wielojęzyczność (24 języki oficjalne) mającą zastosowanie w jej działalności. Podstawowe wyzwanie Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu polega na zapewnieniu bardzo wysokiej jakości ich orzeczeń. Jakość ta wiąże się między innymi z nakazem szybkości, wymaga jednak również poszanowania praw stron sporów, spójnego orzecznictwa oraz starannego uzasadnienia prawnego orzeczeń.
   Na wniosek Parlamentu Europejskiego Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej sporządził review systemu zarządzania sprawami sądowymi w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie. Przez ostatnie dwa lata oba sądy aktywnie współpracowały z Trybunałem Obrachunkowym, by analiza ta mogła zostać ukończona w jak najlepszych warunkach oraz z poszanowaniem podstawowej zasady traktatu1, zgodnie z którą narady Trybunału i Sądu są i pozostają niejawne. Opublikowane wnioski z tego review oparte są na badaniu różnych etapów postępowania, przeprowadzonym na próbie 60 spraw (30 spraw Trybunału Sprawiedliwości i 30 spraw Sądu) spośród ogółu około 2800 spraw zakończonych w roku 2014 i w roku 2015.
   Trybunał Sprawiedliwości z zadowoleniem stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy docenia nieustający wysiłek wkładany w ostatnich latach przez oba sądy w celu poprawy wydajności w załatwianiu spraw. W ciągu dziesięciu lat przeciętny czas rozpoznawania sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości skrócił się bowiem z 19,6 do 14,7 miesiąca, w Sądzie natomiast okres ten został skrócony z 25,8 do 18,7 miesiąca, i to pomimo znacznego wzrostu liczby spraw w tym samym okresie2.
   Ponadto w review Trybunału Obrachunkowego sformułowane zostały wnioski oraz przedstawione różne zalecenia dotyczące rozwoju niektórych szczegółowych metod stosowanych przy załatwianiu spraw oraz dotyczące organizacji wykorzystywanych w tym celu zasobów. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd obejmą te zalecenia swoją stałą refleksją na temat optymalizacji ich metod pracy. Wreszcie oba sądy przychylnie przyjmują zalecenia Trybunału Obrachunkowego dotyczące publikowania bardziej szczegółowych statystyk, wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, a także zwrócenia uwagi państw członkowskich na konieczność mianowania członków instytucji w jak najkrótszych terminach w przypadku upływu kadencji.
1 Artykuł 35 Protokołu (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2 Zobacz komunikat prasowy nr 17/17  „Statystyki sądowe za 2016 r.: czas trwania postępowania wciąż ulega skróceniu z korzyścią dla obywateli”.
Za: curia

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.