Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia realizuje projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

   W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska wdrożyła strategię Digitalizacji Europejskiego Przemysłu. Jej celem jest koordynacja prac w zakresie cyfryzacji przemysłu, współinwestowanie w obszarze rozwoju europejskich cyfrowych innowacji, zapewnienie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych oraz wzmocnienie niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.
   Jednym z istotnych elementów strategii Digitalizacji Europejskiego Przemysłu jest projekt „Inteligentne fabryki w nowych państwach członkowskich” (eng. Smart Factories in new EU Member States). Mogą zgłaszać się do niego centra kompetencji, inkubatory i akceleratory, klastry, stowarzyszenia branżowe, a także jednostki administracji publicznej, pretendujące do roli tzw. Digital Innovation Hub (Cyfrowych Ośrodków Innowacji). Wybrana grupa takich podmiotów będzie miała zapewniony program szkoleń i warsztatów realizowany wspólnie przez PwC i Oxentia, w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe.
   „Głównym celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych wyzwań współczesnego świata. Jednym z nich z pewnością jest szeroko pojęta transformacja cyfrowa. Od wielu lat pomagamy firmom i społeczeństwom wykorzystywać nowe technologie. Projekt Smart Factories jest dla nas naturalnym elementem realizacji naszej misji” – mówi Piotr Łuba, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Polska.
   Digital Innovation Hub to ośrodek wsparcia, który pomaga przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami biznesowymi i produkcyjnymi, ale również rozwijaniem produktów i usług z uwzględnieniem technologii cyfrowych. Ośrodki te działają jako punkty kompleksowej obsługi zapewniając firmom dostęp do zaplecza technologicznego, wsparcia finansowego, analizy rynku czy możliwości tworzenia sieci kontaktów.
   Zgłoszenia do projektu „Smart Factories” przyjmowane są do 22 października br. w grupie państw, do których kierowany jest projekt, znajdują się: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Cypr, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
   „Wybrana grupa 30 Digital Innovation Hubów spośród 13 nowych krajów UE, otrzyma program praktycznych szkoleń, warsztatów i mentoringu rozwoju umiejętności przedsiębiorczych, który odpowiadać będzie na zidentyfikowane wcześniej potrzeby. Efektem prac będzie stworzenie dedykowanego business planu dla każdego z wybranych podmiotów. Dodatkowo program służyć ma szerszemu dostępowi do wymiany wiedzy pomiędzy tymi jednostkami oraz zwiększeniu świadomości i dostępności do nowych możliwości finansowania działalności – zarówno samych podmiotów biorących udział w programie, jak też firm, które wspierają” – podkreśla Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w zespole Innowacji i B+R w PwC.
   Do udziału w programie zgłaszać się mogą podmioty z 13 ww. krajów członkowskich spośród poniższej listy:
• Uniwersytety oraz Centra badawcze i technologiczne, zwane ogólnie Centrami Kompetencji
• Inkubatory i Akceleratory, które wspierają firmy/startupy w rozwoju i skalowaniu
• Klastry i stowarzyszenia branżowe reprezentujące firmy z sektora prywatnego
• Administracje publiczne, które rozwijają swoje inteligentne plany specjalizacji
Za: PwC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.