W ramach zakończonego Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa.

Demokratyczne państwo prawne
   Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci. To, co odróżniało tę edycję od poprzednich to rekomendacje dotyczące ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego.
   Jednym z tematów, któremu poświęcono najwięcej uwagi w rekomendacjach był trwający kryzys konstytucyjny i niezależność sądownictwa. Polski rząd przyjął te rekomendacje, ale jednocześnie wskazywał, że wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania m.in. Trybunału Konstytucyjnego były wprowadzone przy uwzględnieniu opinii Komisji Weneckiej oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Wolność mediów
   Polski rząd przyjął również rekomendacje dotyczące ochrony wolności słowa i informacji w mediach publicznych. Jednocześnie rząd deklarował, że „nie ma żadnego wpływu na materiały i informacje przekazywane w mediach publicznych”.
   Podobne stwierdzenia zostały zawarte w raporcie rządu przedstawionym Radzie Praw Człowieka na początku tego roku. Wtedy rząd wskazywał, że „wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu są jednymi z podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP. Obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu”. W raporcie nie uwzględniono jednak informacji o liczbie dziennikarzy zwolnionych z publicznych mediów od stycznia 2016 r., ani nie doprecyzowano kształtu planowanych reform.
Dyskryminacja
   Jednym z kluczowych wątków przewijających się w rekomendacjach dla Polski była kwestia zwalczania dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Rząd nie przyjął rekomendacji zalecających ponowne utworzenie Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, twierdząc, że kompetencje rady zostały przejęte przez inne organy administracji.
   Z kolei jednak jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw z nienawiści, rząd przyjął rekomendacje zalecające rozszerzenie karalności katalogu przestępstw nienawiści, również na te które motywowane są homofobią i transfobią.
   Rząd przyjął również rekomendacje dotyczące kontynuowania polityk w zakresie praw osób z niepełnosprawnością oraz wdrożenia wyroków ETPC dotyczących dostępu do abrocji.
Wystąpienie HFPC
   W trakcie sesji HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym zwracała uwagę na wciąż trwający kryzys konstytucyjny, zagrożenia dla niezależności mediów oraz kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego.
   „Wyrażamy nadzieję, że przyjęte rekomendacje zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone przez polski rząd. Jednocześnie jednak wyrażamy zaniepokojenie w związku z trwającym od ponad półtora roku kryzysem praworządności w Polsce” – czytamy w stanowisku HFPC.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.